Vår politik

Ett partiprogram - En handlingsplan
Drevvikenpartiets partiprogram antogs vid partistämman 1998. Reviderat vid partistämmorna 2005, 2009 och 2017.

Drevvikenpartiet tillhör inte något politiskt block utan har som mål att, förutom kommundelningsfrågan, arbeta för invånarnas bästa.

Historia

På initiativ av Allan Albiin bildades Drevvikenpartiet (dp) den 14 januari 1998. Den grundläggande orsaken till partibildningen var att invånarna i den östra kommun-delen kände sig bortglömda. Det gällde allt från inflytande, service och kontakt med resten av kommunen. Det geografiska avståndet var en aspekt som fortfarande är aktuell och kontakten mellan östra kommundelen och Haninge respektive Stockholm är mer frekvent både gällande handel och arbete än med centrala Huddinge.

Den dåvarande kommunledningen i Huddinge motsatte sig en delning av kommunen, trots att en utredning, U1995:28, utförd av länsstyrelsen visade att en delning av kommunen skulle bli i det närmaste kostnadsneutral. Trots att en opinionsundersökning visade att 57 procent av invånarna i Trångsund och Skogås var för en delning, ville övriga partier inte gå med på någon folkomröstning. Partiet deltog första gången i valet 1998 och fick då tre mandat. En delning var mycket nära efter den folkomröstning som kom till 1999. Trots att det blev över 60 procent ja-röster i vår kommundel lyckades vi inte få frågan ända till regeringen. En ny folkomröstning genomfördes 2008 men samlade då endast 40 procent ja-röster. Framtiden får utvisa om det blir aktuellt med att bilda en ny kommun.

!

Målsättning

Drevvikenpartiet är ett lila parti, alltså en blandning av rött och blått. Med detta menar vi att vi är politiskt obundna när det gäller den ideologiska höger/vänsterskalan. Vi har både stått i opposition och varit en del av den politiska ledningen. Partiet samarbetar med det block som ger oss mest inflytande. Målet med vår politik är att det ska vara minst lika bra att bo i den östra kommundelen som i någon av de de andra kommundelarna. Det gäller såväl kommunal service som samhällsutveckling.

Funktionshinderfrågor

Vi kan underlätta för dem som har olika funktionshinder genom att som kommun så långt det är möjligt anpassa verksamheter och stadsplanering. Vi får inte glömma bort de osynliga funktionshindren. Genom ett bra samarbete med handikapporganisationer, anhöriga och enskilda kan man erbjuda extra hjälp och anpassning till dem som behöver. Tillgängligheten är viktig i alla sammanhang och underlättar inte bara funktionshindrade utan även för de med exempelvis barnvagnar. Bra belysning och tydlighet i kommunens information är också viktiga områden för att öka tillgängligheten.

Tidigt förebyggande insatser på Barnavårdcentral och förskola/skola kan bidra till att förbättra språkutveckling och förhindra psykiska funktionshinder.

Social- och äldreomsorg

För att få en mer effektiv omsorg och för att ingen ska behöva hamna mellan stolarna är det viktigt att samarbetet mellan landstinget och kommunen fungerar och att ansvarsfördelningen är tydlig. För våra äldre måste det finnas fler olika boendealternativ såsom mellanboende, trygghetsboende, seniorbostäder och äldreboenden.  Åldersblandning genom att bygga ihop äldreboenden med förskola eller ungdomsbostäder är bra och man kan då samutnyttja gemensamhetslokaler, matsalar med mera. Det ska finnas en valfrihet när det gäller hemtjänst, daglig verksamhet och annat. De som i sitt arbete hjälper boende med tillagning av mat, ska ha genomgått en grundkurs i matlagning. Uppsökande verksamhet och förebyggande hälsoinsatser är viktigt och lönar sig på sikt.

Alkohol- och drogförebyggande arbete är viktigt liksom tillsyn av serverings- och försäljningsställen för alkohol och tobak. Kommunen måste ta tag i problemen direkt då de uppstår och finnas till stöd tills de problem den enskilde har är lösta. Det är viktigt att individ- och familjeomsorgen samarbetar med andra verksamheter, till exempel barnomsorgen, polisen, psykiatrin och Arbetsförmedlingen.

Natur och Miljö

Drevvikenpartiet värnar naturen genom energieffektiva lokaler, ekologiska livsmedel och
giftfria material i kommunens verksamheter. Vi vill även underlätta för invånarna och
företagare att ta tillvara på naturliga energikällor så som sol-, vind- och vattenkraft.
Närheten till naturen och våra naturreservat är mycket viktig och skapar goda
möjligheter för ett rikt friluftsliv. Röjning av vattenväxter är särskilt angelägen vid våra
badstränder.

Skola

Skolans viktigaste uppgift är att stimulera lusten att lära. Varje barn ska känna glädje i att lyckas. För att elever ska nå så bra resultat som möjligt ska skolan ha ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare. Skolan måste kunna ställa krav på föräldrar så att belastningen på lärare blir rimlig. Skolans roll måste vara tydlig så att alla vet sitt ansvarsområde. Målet är att barnen utvecklas i en trygg miljö och att ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Elever med läs- och skrivsvårigheter måste fångas upp på ett tidigt stadium och få extra stöd. Läraryrkets status bör höjas genom minskad andel obehöriga lärare. Skolan ska präglas av ordning och arbetsro så att fler söker sig till läraryrket.

Mobbning ska inte förekomma. Det är viktigt att ta reda på bakgrunden till varför en elev mobbar och det är viktigt att alla inblandade lär sig konflikthantering.

Grundskolan ska utgöra en lugn och trygg miljö, fri från störande element, en utemiljö som stimulerar till lek och aktivitet, idrott/rörelse på schemat flera gånger i veckan, en god samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek, ett givande samarbete med fritids- och föreningsaktiviteter samt aktiv samverkan med näringslivet till exempel genom PRAO. Vi strävar efter skolor där klasserna 1-9 går tillsammans. För invånare och samhällsutvecklingen är det viktigt med närhet till övrig och högre utbildning av bra kvalité.

Integration

Samhället ska ta tillvara den resurs som flyktingar och invandrare utgör. En merit som ofta glöms bort är flerspråkigheten. För att kunna arbeta och försörja sig behöver man kunna svenska. SFI (Svenska För Invandrare) ska vara obligatorisk för alla nyanlända i arbetsför ålder. Att lära sig det svenska språket och förstå hur vårt samhälle fungerar är en nödvändighet för integration och delaktighet. Kommunen måste bli bättre på att ta hjälp av civilsamhället för integration genom läxläsning, språkträning och olika fritidsverksamheter. Sommarskola och feriepraktik ska erbjudas alla nyanlända ungdomar som behöver.

Demokrati

Som lokalt parti är vi speciellt engagerade i närdemokratifrågor. Vi anser att närhetsprincipen är grunden för ett väl fungerande demokratiskt samhällssystem. Avståndet mellan politiker och tjänstemän gentemot kommuninvånare ska vara kort. Människor ska inkluderas och kunna ta del av de aktiviteter och den service som kommunen erbjuder. Man ska som invånare eller besökare på ett enkelt sätt kunna få rätt information.

För att upprätthålla demokratin är det viktigt att fler känner delaktighet och ansvar för vad som händer i samhället. Att gå och rösta är lika mycket en skyldighet som en rättighet. Vi är alla lika ansvariga för utvecklingen i vårt samhälle.

Gymnasieskola

Flertalet elever går vidare till gymnasiet efter grundskolan, men många hoppar av eller lämnar gymnasiet utan slutbetyg. Elever ska kunna räkna med skolans stöd så att alla tar gymnasieexamen på avsedd tid. I gymnasieskolan förordar vi idrott på schemat inom alla program samt en nära samverkan mellan skola och näringsliv. Elever inom alla program bör få arbetspraktik och sommarjobb. Konceptet Unga Företagare är föredömligt. Det är också viktigt att ungdomarnas psykiska hälsa/situation uppmärksammas av vuxna som regelbundet träffar dem.

Kultur, fritid och föreningar

I vår stressade vardag är möjligheten till en stimulerande och avkopplande fritid viktig. Kultur och tradition ger oss identitet och känsla för vårt kulturarv. Kultur och föreningsliv är grunden för ett bra och levande samhälle. En stimulerande fritid innefattar för många att delta i idrott, både lagsporter och individuellt. Därför är möjlighet till idrott viktig och vi vill samarbeta med de boende och föreningarna så mycket som möjligt.

Kultur ska vara ett naturligt inslag i skolarbetet, både att lära känna sin egen och andras. Det är viktigt att bevara kulturella traditioner och det är samtidigt utvecklande att ta del av nya kulturer. Föreningskunskap i skolan är en del av demokratiarbetet.

Det ska finnas utegym och preparerade samt belysta motionsspår, rekreations- och vandringsområden, välutrustade badplatser, skyltade cykelvägar, spontanidrottsplatser samt hundbadplatser och hundrastgårdar.

Fritidsgårdarna är alla viktiga mötesplatser för våra ungdomar och vi ser gärna att man blandar åldrarna och att man på så sätt använder lokalerna på bästa sätt. Lekplatser och parker är också viktiga för social samvaro och för folkhälsan.

Barnomsorg

Vi uppmuntrar till olika former av barnomsorg som passar alla oavsett hur familjen vill ha det. Vi arbetar för att barngrupper både i förskolan och i fritidshemmen ska vara små och ledas av utbildad personal. Den öppna förskolan är en viktig del av barnomsorgen. Den är inte lagstadgad, men vi anser ändå att det ska finnas öppna förskolor i alla kommundelar.

Man ska, om man inte är hemma med sina barn, känna sig trygg med den miljö barnen vistas i. Utemiljön vid förskolorna ska vara stimulerande för rörelse och lek, kosten ska vara varierad och ekologisk så långt det är möjligt. Barn och vuxna ska känna sig uppmärksammade vid ankomsten, personalen ska ges möjlighet till egna initiativ och bemöta barnen utifrån varje barns särart. Man ska arbeta förebyggande mot mobbning samt se till att rörelse/rytm är en del av dagen.

Näringsliv och arbetsmarknad

Etablering av nya företag ska bland annat stimuleras genom att lämpliga markområden används för industriell och kommersiell verksamhet. Företagande är viktigt och bygger på ett attraktivt näringslivsklimat. Drevvikenpartiet vill anpassa utbildningarna efter företagens efterfrågan på arbetskraft varför det är viktigt med en god kontakt med lokala näringsidkare. Vi vill ha mötesplatser för lokala entreprenörer även i vår kommundel. Det är viktigt med välskötta lokala centrumanläggningar för att ge den lokala servicen och företagarna bra förutsättningar.

Bostäder och lokaler

Nya bostäder ska omfatta såväl flerbostadshus som radhus och villor. Olika typer av upplåtelseformer ska förekomma och en upplåtelseform ska inte få dominera ett område. Vi verkar för en socialt trygg och stabil bostadsmiljö. Samlingslokaler och verksamhetslokaler bör finnas i bostadsområdena så att de blir levande. Drevvikenpartiet vill också fokusera på attraktivitet och miljömedvetenhet. Alltså göra medvetna val av utformning, färg, form och läge samt bygga antingen naturnära eller med väl tilltagna grönytor. Att bygga kollektivtrafiknära är också viktigt. Att bygga på höjden är att föredra framför att bygga på grönområden.

När man förtätar är det viktigt att den tillkommande bebyggelsen inte skymmer eller inskränker den befintliga. Tomtstorlekar bör vara rimliga så att man inte ”bygger sönder” bostadsområdena. Vi vill anpassa bostadspolitiken till att omfatta samtliga åldersgrupper och områdesutveckling, att man ska ha möjlighet att kunna bo kvar i det lokala området. Vi vill utveckla samverkan över kommungränserna och i så stor utsträckning som möjligt föra dialog med de boende. Det ska finnas bra förutsättningar för fotgängare och för bil-, cykel- och kollektivtrafik. För att få ihop vardagen också för småbarnsföräldrar är tillräckligt täta kollektiva förbindelser och möjlighet att parkera vid stationerna helt avgörande.