Valframgångar från 2014 och 2018

Här nedan kan ni läsa om de valfrågor vi drev inför valet 2014 samt 2018

Att det tar tid för kommunens kvarnar att mala vet alla som lämnat in ett medborgarförslag eller Huddingeförslag. Även om beslutet blev positivt kan det ta flera år innan något händer. Inte ens vi som sitter i den styrande koalitionen kan få igenom våra förslag i någon slags gräddfil utan det tar ofta fler år, bland flera mandatperioder, innan det blir verklighet.

Ett bra exempel på det är hundrastgårdar som Drevvikenpartiet motionerade om redan 2005. Flera andra partier och ett stort antal invånare har också föreslagit att fler hundrastgårdar ska byggas i olika delar av kommunen. I valrörelsen 2014 var hundrastgård på Nytorps mosse en av Drevvikenpartiets valfrågor och först i år blir det äntligen av.

Det här har hänt med några andra valfrågor från 2014:

 • Bort med allt klotter inom 48 timmar! 2018 beslutade kommunen om en ny klotterpolicy som säger att allt klotter ska vara borta inom 48 timmar. Är klottret kränkande ska det vara borta inom 24 timmar. Man har också anlitat en extern entreprenör som sköter saneringen och det är bättre samverkan mellan kommunen och olika fastighetsägare. Allt klotter polisanmäls.
 • Bättre badplatser! 2015 klubbade vi kommunens badplatsprogram där Drevvikenpartiet fick med en helt ny badplats i Magelungen, Linatorpsbadet. Sedan dess har Sjöängsbadet rustats upp och uppgraderats till kommunalbad. Alla bad har nu toalett under sommarhalvåret. Tyvärr har man ännu inte satt i gång arbetet med Linatorpsbadet.
 • Fler seniorbostäder och trygghetsboenden! Denna boendeform saknades nästan helt i kommunen och statistiken visar att invånare över 50 år ofta flyttar ut frånkommunen. Det första trygghetsboendet har invigts i Stuvsta och nu finns planer på både seniorbostäder och trygghetsboende i Skogås.
 • Sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever! Antalet kommunala feriepraktikplatser har ökat och före pandemin fick alla som ansökte om det en plats. Tyvärr var det svårt att hitta platser under pandemin, då många jobb är inom förskolan och äldreomsorgen. Samverkan mellan kommunen och näringslivet för att hitta platser har blivit bättre.
 • Elljusspår och utegym till Skogås, Trångsund och Länna! I år invigs elljusspåret i Trångsund och en utredning tittar på sträckan mellan Mörtviksbadet och Österhagen. Utegym finns nu på Nytorps mosse, vid Sjöängsbadet och i Sjötorpsparken.
 • Nolltolerans mot missbruk i våra centrum! Kommunen har tagit fram en ny handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Samverkan med polisen, fastighetsägare och näringsliv har utvecklats och vi har anställt trygghetsvärdar som finns i våra centrum. Vi ser nu över ordningsföreskrifterna och tydliggör var det är tillåtet att dricka alkohol och inte.
 • Minska växtligheten i våra sjöar! I badplatsprogrammet finns skrivningar om vikten av röjning av vattenväxter. Ett stort arbete läggs ner för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna, bland annat genom fosforfällning.
 • Direktbussar till Gullmarsplan och Kungens kurva! När kommunen varje år svarar på remissen från SL om kollektivtrafiken skriver vi med önskemålet om en direktbuss från Länna till Gullmarsplan. Hittills har SL inte velat titta på förslaget men vi ger oss inte. Buss till Kungens kurva driver vi inte längre.
 • Mindre buller från väg och järnväg! Vi har på uppdrag av boende i både Länna, Fållan, Trångsund och Stortorp drivit frågan om bullerplank och andra åtgärder mot Trafikverket. I alla nya byggprojekt tas frågan om att minimera buller på största allvar.
 • Bevara Österhagen obebyggt! I den här frågan har vi svängt och ser fördelarna med att sanera den gamla deponin så att inga föroreningar riskerar att läcka ut i Drevviken. För att bekosta saneringen krävs att det byggs många bostäder. Med den nya vägen in i området ser vi att det kan bli ett bra nytt bostadsområde. Samtidigt stärks sambandet mellan Länna och Skogås med nya gång- och cykelbanor.
 • Rädda Rickardsviksparken! Med det menade vi att det grönområde som sträcker sig mellan Mörtviksskolan och Edboskolan skulle bevaras obebyggt. Nu finns ett förslag att bygga flerfamiljshus på en del av området som redan delvis är bebyggt och vi kan acceptera det så länge den uppskattade skogen närmast Mörtviksskolan bevaras.

Och så några av våra valfrågor 2018:

 • Ny simhall! Här menade vi såklart simhallen i Skogås. En utredning har tittat på behovet av renovering eller nybyggnation av kommunens tre simhallar. Skogås och Vårby beräknas hålla i åtskilliga år framöver medan Huddingehallen behöver ersättas med en ny. Kapaciteten för simundervisningen är för låg i centrala Huddinge och troligtvis blir det en 50-metersbassäng i samma kvarter som den gamla. Vi jobbar vidare för att få en ny simhall i Skogås.
 • Förskola och skola i Vidja! Det är inte hållbart att bussa elever till Trångsundsskolan. Vi har som enda parti jobbat för att Vidja, som står inför omvandling med ett stort antal nya invånare, ska få en egen förskola och skola. Vi fick till exempel med en skrivning i kommunens program för grundskolor att man ska kunna bygga skolor även för ett mindre antal elever och att lokalerna ska vara flexibla så att de kan anpassas efter barnantalet.
 • Entré Skogås nu! Projektet för att snygga upp avfarten från väg 73 mot Skogås och bygga verksamhetslokaler har pågått alldeles för länge utan resultat. De senaste utredningarna visade att översvämningsrisken är stor och Vattenfall som äger kraftledningen vill inte bekosta en nedgrävning av den. Därmed fick projektet avbrytas. Vi har dock fått löften om att man ska göra allt för att ge ett finare intryck av entrén till Skogås. Det kan handla om en finare rondell, att skärma av ställverket och snygga till kring Huges lokaler.
 • Snyggt och tryggt, hur svårt kan det va? Trygghetsfrågorna har verkligen satts i fokus under mandatperioden. Kommunen har anställt trygghetsvärdar och fått tillstånd för trygghetskameror. Bättre belysning, effektivare klottersanering och slyröjning samtferiepraktiksatsningen ”Unga för Skogås” har också gjort att våra utemiljöer blivit finare. Det återstår dock mycket arbete innan vi är nöjda. Under 2022 kommer bland annat torget i Skogås centrum att rustas upp.
 • Förtätning med hänsyn! För Drevvikenpartiet är det viktigt att bygga nära kollektivtrafiken, men det måste alltid göras med hänsyn till befintliga byggnader, grannar och genom att bevara och utveckla grönområden. Det går att bygga snyggt och under 2020 tog kommunen fram arkitekturstrategi som ska följas vid nybyggnation. Vi fortsätter att bevaka frågan när den nya Översiktsplanen ska tas fram.
 • Skippa Skip Stop! Att vartannat pendeltåg passerar Skogås och Trångsund utan att stanna har med rätta upprört våra invånare. Drevvikenpartiet, liksom en lokal aktionsgrupp, har med alla medel jobbat för att alla tåg ska stanna här. Tyvärr har inte regionen som beslutar om detta lyssnat på oss utan de lyssnar mer på boende i Nynäshamn som vinner några få minuter på detta. Vi jobbar dock vidare med frågan.
 • Gång- och cykelväg till Vidja! Att gå eller cykla längs Vidjavägen är förenat med livsfara då det helt saknas vägren. Beslut är taget om att både rusta upp vägen och bygga en gång- och cykelbana. Tyvärr är projektet försenat av olika anledningar.
 • Östra Huddinge, Egen kommun! Drevvikenpartiets viktigaste fråga och anledningen till att vi bildades 1998. Vi driver nu åter frågan aktivt då vi ser att de stora satsningar som sker i Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge innebär att resurser till och intresset för vår kommundel från politiker och tjänstemän minskar.

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge blev en egen kommun. Exempel från andra kommuner som delats visar att den nya kommunen klarar sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en medelstor kommun med över 25 000 invånare.

Infarten till Skogås från väg 73 har utretts och planerats på tok för länge. Hur svårt kan det vara att sätta spaden i jorden? Skogås behöver en snygg och välkomnande entré nu. Där ska finnas plats för nya arbetsplatser, handel och en park.

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Men vi eftersträvar även livskvalitet med närhet till parker och gröna öar. Förtätning måste alltid göras med hänsyn till befintliga bostäder och grannar.

Vi kommer aldrig att göra avkall på omsorgen av de äldre. Det ska finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Det behöver byggas fler trygghetsboenden där det också finns möjlighet till gemenskap.

Trivsel och trygghet är två prioriterade frågor. Ett tryggt samhälle är rent och snyggt. Klotter hör inte hemma i vår kommun. Bra belysning och röjning av sly är också viktigt liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt förebyggande arbete.

Visste du att 100% av alla fötroendevalda i Drevvikenpartiet är bosatta i Trångsund, Skogås, Länna eller Vidja? Var med och påverka samhällsutvecklingen i den östra kommundelen – Din röst och engagemang gör skillnad – Rösta på oss i kommunalvalet.