PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Drevvikenpartiet (Partia Drevviken) nie należy do żadnego bloku politycznego, natomiast celem jej, oprócz sprawy podziału Gminy, jest praca dla dobra mieszkańców i dlatego jesteśmy Partią dla mieszkańców o wszystkich barwach partyjnych.

Podział Gminy Huddinge
Z inicjatywy Allana Abina została utworzona dp (Partia Drevviken) 14 stycznia 1998 roku. Partia jest zarejestrowana w Riksskatteverket, RSV (Głównym Urzędzie Podatkowym) pod nazwą „Drevvikenpartiet”.

Główną przyczyną utworzenia Partii było przeciwstawienie się podziałowi Gminy przez ówczesne kierownictwo Gminy Huddinge, mimo że badanie, U 1995:28, przeprowadzone przez Urząd Wojewódzki, poprzedzone starannie opracowaną propozycją, wykazało, iż podział Gminy odbędzie się niemal bez kosztów i mimo że badanie opinii publicznej wykazało, że 57 % mieszkańców w Trångsund i w Skogås było za podziałem. Nie zaakceptowano też propozycji referendum.

Partia uczestniczyła po raz pierwszy w wyborach do władz gminnych w r. 1998, zdobywając trzy mandaty. Podział był bardzo blisko, lecz nie osiągnęliśmy celu i dlatego działamy dalej.

REFERENDUM DORADCZE
W momencie wejścia do Zarządu Gminy Partia postawiła m.in. żądanie jak najszybszego zarządzenia referendum w sprawie podziału Gminy, w którym jedynie mieszkańcy wschodniej części Gminy wzięliby udział. Pozostałe partie nie mogły na to przystać, mimo obietnicy moderatów. Zdobyto się zatem na kompromis taki, że cała Gmina będzie uczestniczyła w referendum, jednakże, jak to jest ujęte w poliiiska platformen (Platformie Politycznej), co zostało wypracowane przez majoriteten (Większość) w Huddinge: „Jeśli większość, co najmniej 60 procent w Trångsund/Skogås wypowie się – tak za podziałem, licząc oddane głosy – tak lub nie, proponujemy, że Kommunfullmäktige (Rada Gminna) zadecyduje, że udzielając poparcia przekazuje sprawę do Kammarkollegiet/ Regeringen (Centralnego Urzędu Administracyjnego Rządu) w celu jej zbadania”.

Referendum zostało przeprowadzone w czerwcu 1999 w związku z wyborami, które dotyczyły UE i skoro propozycja znalazła posłuch u kompetentnej władzy, powinien podział Gminy być doprowadzony do skutku tak szybko, jak było to możliwe. Niestety Folkpartiet (Partia Ludowa) złamała umowę i podział nie nastąpił, a dp (Partia Drevviken) opuściła majoriteten (Większość) wiosną 2001 roku.

Cele ogólne
Sprawą bardzo ważną dla nas jest aby nasz program i nasza praca odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców w Trångsund i w Skogås.

Warunki fizyczne / Środowisko
Warunki fizyczne do osiągnięcia naszych celów są szczególnie dobre. Znajdujemy się bowiem relatywnie blisko centralnych części Sztokholmu, z którymi mamy dobre połączenia komunikacyjne. Bliskość jezior: Drevviken, Magelungen i Orlången stwarza niezwykle dobre możliwości rekreacyjne i sportowe. Aby nie utracić naszych zasobów, jeśli chodzi o grunty i jeziora, musimy wytworzyć lepsze myślenie na rzecz środowiska u naszych mieszkańców. Nasze obiekty centralne także muszą być dalej ulepszane.

Opieka nad dziećmi
Zachęcamy do różnych form opieki nad dziećmi i uważamy, że Gmina powinna inwestować w różnych dziedzinach tak, że przedsięwzięcia będą z korzyścią dla wszystkich niezależnie od tego, jak rodzina rozwiąże sytuację opieki nad dzieckiem.

Trzeba mieć, jeśli się nie jest ze swoimi dziećmi w domu, poczucie pewności co do środowiska, w którym przebywają nasze dzieci, dlatego też pracujemy na rzecz mniejszych grup dzieci zarówno w żłobkach jak i w świetlicach.

Przedszkole otwarte jest inną ważną częścią opieki nad dzieckiem. Przedszkole otwarte wprawdzie nie jest usankcjonowane prawem, uważamy jednak, że powinno istnieć przedszkole otwarte we wszystkich gminach, zarówno ze względu na dzieci jak i na rodziców.

Szkoła
Aby uczniowie osiągali jak najlepsze rezultaty musi zaistnieć lepsza współpraca z domem. Szkoła powinna też mieć możliwość stawiania wymagań rodzicom, wówczas zmniejszy się obciążenie nauczycieli. Wielu nauczycieli jest zupełnie przytłoczonych pracą, kiedy muszą zarówno wychowywać, udzielać wsparcia oraz przekazywać wiedzę, dlatego rola szkoły musi być bardziej wyraźna. To zaś przyczyni się do zwiększenia środków na rzecz tych uczniów, których rodzice nie mają możliwości aby wziąć odpowiedzialność za sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Nie możemy też nigdy zaakceptować tego, by nawet jeden z naszych uczniów opuścił szkołę bez zaliczeń z przedmiotów zasadniczych. Nie wierzymy, że istnieją beznadziejne przypadki i nasze dzieci doznają niepowodzeń, taką bowiem miarą posługiwał się świat dorosłych, jeśli chodzi o sprawę uczęszczania do szkoły.

Widzimy dobre rezultaty poprzez udzielanie odpowiedniego wsparcia dla uczniów i aby uzyskać tego potwierdzenie – a także aby wcześnie spostrzec czy sprawa nie idzie w złym kierunku – proponujemy więc wprowadzenie ocen już od szóstej klasy. Tutaj widzimy też, jak ważną sprawą jest postawienie przez Gminę wymagań odnośnie kompetencji nauczycieli, w przeciwnym razie nie można żądać dobrych postępów od uczniów.

Kultura jest ważnym elementem pracy szkolnej, zarówno dla poznania kultury własnej jak i innych.

Aby zminimalizować szykany w szkole, uważamy, że należy raczej zwrócić większą uwagę na tych, którzy pracują przeciwko szykanowaniu, aniżeli na tych, którzy szykanują. Chodzi o tych uczniów, którzy sprzeciwiają się temu zjawisku, co jest widoczne, a nie o tych, którzy uwłaczają godności osobistej swoich kolegów.

Zarówno personel, rodzice jak i uczniowie muszą nauczyć się obchodzenia z konfliktem.

Chcemy zachęcać do różnych form szkoły, aczkolwiek musi to być tylko w ramach tych samych warunkow ekonomicznych. Gmina Huddinge nigdy nie będzie w stanie sponsorować na przykład szkoły nie publicznej.

Polityka dotycząca uchodźców oraz imigrantów
Musimy być lepsi w trosce o tę cenną siłę, jaką stanowi wielu uchdźców oraz imigrantow. Nikt nie może na przykład przekazać kultury Kraju lepiej niż oni. Ponadto wielu z nich posiada wykształcenie, którego się nie wykorzystuje w Szwecji, co jest negatywne zarówno dla danej jednostki jak i dla naszego Kraju.

Kultura i czas wolny
W naszej stresującej codzienności chcemy wspierać możliwość stymulującej i odprężającej rekreacji. Kultura i tradycja dają nam tożsamość i uwrażliwiają na nasze dziedzictwo kulturowe. Chcemy:

*powołać do istnienia dom wielorakiej aktywności.

Kultura i aktywne organizacje związkowe, stowarzyszenia są podstawą dobrego i żywotnego społeczeństwa, dlatego Gmina musi postawić bardziej na współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami związkowymi. Te będą częścią społeczeństwa biorącego udział w budowaniu naszej Gminy, np. zakładanie nowych parków i miejsc rekreacji.

W Huddinge znajduje się wiele narodowości, werzymy więc, że dom wielorakiej aktywności będzie dobrym miejscem integracyjnym, a zarazem miejscem zespolenia różnych generacji. Nie wierzymy w wymuszone obcowanie, lecz w to, że ludzie się spotykają w sposób naturalny poprzez swoje zainteresowania rekreacyjne. W domu wielorakiej aktywności mamy również dobrą okazję zezwolić naszej młodzieży na aktywne działania, zgodnie z jej własnymi życzeniami.

Polityka mieszkaniowa
Nowe budownictwo mieszkaniowe musi obejmować zarówno domy wielomieszkaniowe jak i szeregowce oraz wille. Muszą zaistnieć wszystkie formy wynajmu. Musimy działać na rzecz socjalnego bezpieczeństwa i stabilnego środowiska, w którym się mieszka.

Partia wspiera wyprzedaż stanu mieszkaniowego Huge, lecz uważa, że w obecnej sytuacji znacząca część mieszkań powinna pozostać w spółce.

Problemy inwalidztwa
Kalectwo możemy uczynić większym lub mniejszym dla osób, które mają trudności. Poprzez to, że Gmina wykorzysta do maksimum możliwości w dopasowaniu do potrzeb inwalidów działalności, budownictwa i planowania przestrzennego miasta, uczyni się ich kalectwo mnejszym. Istnieje inwalidztwo zarówno widoczne jak i niewidoczne. O inwalidztwie niewidocznym łatwo zapomnieć, lecz poprzez dobrą współpracę z organizacjami zrzeszającymi inwalidów i poszczególnych obywateli, możemy, miejmy nadzieję, „dostrzec” wszystkich, którzy z jakiegoś powodu potrzebują specjalnej pomocy albo przystosowania.

Sprawa opieki / Troska o starszych
Aby mieć bardziej efektywną służbę zdrowia oraz aby pacjenci nie musieli utknąć między stołkami (wojewódzką radą narodową a gminą), chcemy, aby wojewódzka rada narodowa została rozwiązana, a sprawy opieki przeniesione na poziom regionalny. Ta część opieki, za którą odpowiada gmina, tam również się znajdzie i wszystko będzie w tych samych rękach, zwłaszcza, że pieniądze bierze się z tej samej kieszeni. Nikt wtedy nie wyrzeknie się odpowiedzialności, jeśli chodzi o udzielenie opieki.

Wobec naszych starszych mieszkańców trzeba być bardziej elastycznym i dopasować mieszkanie tak, aby jakość życia była na tak wysokim poziomie, jak to tylko możliwe w ramach tych ekonomicznych środków, jakie są. Principialną postawę, która czasem się pojawia, jeśli chodzi o mieszkanie dla starszych, należy odrzucić.

Troska o jednostkę i rodzinę ( Ifo )
Należy zachęcać i wspierać personel do alternatywnych rozwiązań w środowisku domowym, zarówno na korzyść jednostki, jak i dla zmniejszenia wydatków w związku z wysokimi kosztami za miejsca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy czują się źle. Dotyczy to również pracy z dorosłymi, którzy muszą wyjść z domu by zarabiać na swoje własne utrzymanie. Jednostka zawsze musi stać w centrum uwagi. Tutaj ważną sprawą jest zwiększenie współpracy przez Ifo z innymi jednostkami organizacyjnymi, np. z opieką nad dziećmi i pośrednictwem pracy.

Jednym z odcinków pracy to dążność do zmniejszania przepaści między rożnymi generacjami.

Respekt dla drugiego mieszkańca musi wrócić z powrotem tam, gdzie jego brak. Bardzo ważną sprawą jest poczucie odpowiedzialności za swoich bliźnich.

Gospodarka
Zakładanie nowych przedsiębiorstw trzeba stymulować m.in. poprzez to, że odpowiednie obszary gruntu zostaną zużytkowane na działalność przemysłową. Pracujemy na rzecz zróżnicowanej gospodarki.

Pracujemy też aby wszyscy, którzy chcą wystartować własne przedsiębiorstwa, mogli odczuwać wsparcie własnej gminy.

Pierwszy krok, który w krótkim czasie można zrealizować, to wystartowanie przedsiębiorstwa komputerowego z „działalnością oprogramowywania” w naszej części gminy. Kolejny krok to wystartowanie działalności jednego lub kilku przedsiębiorstw o wysokiej technologii na naszym terenie.

Jeśli chodzi o nabycie kontraktu, chcemy zachęcać mniejsze przedsiębiorstwa do działalności, która wystawiona jest na sprzedaż.

Demokracja
Zagadnienia demokracji są w centrum uwagi w ostatnim czasie, co uważamy za bardzo dobre. Jako Partia lokalna jesteśmy oczywiście szczególnie zaangażowani w sprawy demokracji na polu lokalnym. Uważamy, że demokracja lokalna jest w ogóle podstawą dla dobrze funkcjonującej demokracji w społeczeństwie.

To jest jedna z przyczyn, dla której chcemy podziału Gminy Huddinge.

Odległość między rządzącymi politykami, urzędnikami, a mieszkańcami musi być mniejsza. Wszystkim mieszkańcom musi być dana możliwość odwiedzania, np.Urzędu Gminy oraz korzystania z części tych działalności oraz usług, które Gmina posiada. W chwili obecnej tak nie jest, gdyż duża część ludności jest poza tymi możliwościami, zwłaszcza ta, która zamieszkuje wschodnią część Gminy.

Uważamy, że należy uprościć organizację Gminy. Obywatel musi szybko móc uyskać informację o różnych sprawach, musi być bezpośrednio kierowany dalej do właścwej osoby ze swoją sprawą.

Problemem dla demokracji w naszej Gminie jest to, że organiazacja nie jest wystarczająco efektywna i widoczna, gdyż ta obejmuje zbyt wileu mieszkańców i gmina jest zbyt duża. To jest jeszcze jedna z przyczyn aby dokonać podziału Gminy.

Żeby utrzymać demokrację jest ważne, aby wielu ludhi odczuwało odpowiedzialność za to, co się dzieje w społeczeństwie. Pójście na głosowanie jest tak samo prawem jaki i obowiązkiem. My wszyscy jesteśmy jednakowo odpoweidzialni za rozwój naszych rodzinnych stron i chcemy być politycznie aktywni, a więc nasza dp (Partia Drevviken) stanowi dobrą alternatywę, gdyż u nas mogą być wszyscy niezależnie od orientacji politycznej.