TYÖOHJELMA

TYÖOHJELMA
DREVVIKENPARTIET

HUDDINGE KUNNAN JAKAMINEN
Drevvikenpartiet (dp) perustettiin Allan Albiinin aloitteesta 14 tammikuuta 1998. Puolue on rekisteröity Riksskatterverketin (RSV) toimesta nimellä ”Drevvikenpartiet”. Tärkein syy puolueen perustamiselle oli, että silloinen kunnanjohto vastusti kunnan jakamista. Näin siitäkin huolimatta, että lääninhallituksen tekemä selvitys U1995:28 osoitti, että jakaminen ei aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia ja että meilipidetutkimuksen mukaan 57 prosenttia Trångsundin ja Skogåsin asukkaista kannatti jakamista. Kansanäänestystä ei asiasta haluttu järjestää.

Puolue osallistui vuoden 1998 kunnallisvaaleihin saaden haltuunsa kolme paikkaa kunnanvaltuustosta. Puolue on näinollen mukana kunnallishallinnossa. Lisäksi puolueella on puheenjohtajan paikka Trångsundin-Skogåsin kunnanosaneuvostossa ja muutamia muita luottamustoimia.

NEUVOA-ANTAVA KANSANÄÄNESTYS
Liittyessään kunnanhallitukseen puolue vaati mm, että kunnan jakamisesta järjestettäisiin mahdollisimman pian kansanäänestys, johon vain kunnan itäisen osan asukkaat voisivat osallistua.

Muut puolueet eivät hyväksyneet tätä. Päädyttiin kompromissiin, jonka mukaan koko kunta osallistuisi kansanäänestykseen huomioiden Huddingen enemmistön laatiman seuraavan sisältöisen poliittisen lauselman: ”Jos enemmistö (vähintään 60 %) Trångsund/Skogåsin asukkaista äänestää jakamisen puolesta annettujen kyllä- tai ei-äänien perusteella laskettuna, ehdotamme, että kunnanvaltuusto jättää aisan puoltolauseella varustettuna kamarikolleegion/hallituksen käsiteltäväksi.

Kansanäänestys pidettiin kesäkuussa 1999 EU-vaalien yhteydessä. Jos kyseessä oleva viranomainen hyväksyy ehdotuksen, tullaan kunnan jakaminen toteuttamaan mahdollisimman pian.

YLEISET TAVOITTEET
On erittäin tärkeää, että ohjelmamme ja työmme vastaavat Trångsundin ja Skogåsin asukkaiden odotuksia ja tarpeita.

FYYSISET EDELLYTYKSET/YMPÄRISTÖ
Fyysiset edellytykset päämäärämme saavuttamisen kannalta ovat erittäin hyvät. Olemme suhteellisen lähellä Tukholman keskustaa ja liikenneyhteydet sinne ovat hyvät.

Asuntoihin, kouluja ja uusia teollisuustiloja varten on saatavilla hyvin maa-alueita.

Drevviken-, Magelungen- ja Orlången-järvien läheisyys tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ja liikuntaharrastuksiin.

Jottemme menettäisi käyttävissämme olevia maa- ja järvialueita, meidän on edistettävä ympäristön huomioon ottavaa ajattelua asukkaiden keskuudessa.

Lisäksi keskustarakennuksia on parannettava.

LASTENHOITO
Hyvä ympäristö tarkoittaa lapsen kannalta hyvää alkua elämälle. Lastenhoidon hyvän tason ohella puolue haluaa edistää käyttävissä olevia resursseja siten, että päiväkotipaikkaa hakeva saa sellaisen tarvittaessa. Pitkät odotusajat eivät ole hyväksi.

Haluamme myötävaikuttaa erilaisten lastenhoitomuotojen puolesta ja edistää kunnallisen hoitotuen käyttöönottoa.

KOULU
Koulun ja vanhempien välisen yhteistyön lisäämiseen on pyrittävä. Koulun henkilöstöä, vanhempia ja oppilaita on tuettava kaikilla alueilla, jotta saavutetaan parhaat tulokset ja yhteistyömuodot.

Ei ole hyväksyttävää, että monet oppilaat lopettavat koulun ilman hyväksyttyjä arvosanoja keskeisissä aineissa. Oppilaiden ongelmiin on tartuttava ajoissa.
Kulttuuriin – sekä omaan että muiden – tutustuminen on tärkeä osa koulutyötä.

Jotta koulukiusaamista voidaan vähentää, tulisi mielestämme itse kiusaajien sijaan kiinnittää enemmän huomiota niihin, jotka toimivat kiusaamisen vähentämisen puolesta. Kiusaamista vastustavien oppilaiden tulee olla näkyvässä asemassa, ei koulutovereitaan loukkaavien oppilaiden. Kouluhenkilöstön, vanhempien ja oppilaiden on saatava valmennusta konfliktien ratkaisemiseen.

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
Nykyajan stressaavan arkielämän keskellä haluamme tukea mahdollisuuksia virkistävään ja rentouttavaan vapaa-aikaan. Kulttuuri ja perinteet ovat identiteettimme perusta ja tuovat tunteen omasta kulttuuriperinnöstämme.

Tavoitteitamme ovat:

1 rohkaiseminen kansalaisaktiivisuuteen.
2 kulttuurikeskuksen rakentaminen eri kulttuureja varten.
3 eri kultturien keskinäisen yhteisymmärryksen tukeminen.
4 Stortorpsparken-puistosta tulisi tehdä entistä elävämpi ja kaikkien ikäluokkien kannalta viihtyisämpi paikka.

Yhdistystoimintaa on edistettävä erilaisilla toimenpiteillä. Päättäjien, yhdistysten ja aktiivisten asukkaiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä voidaan luoda hyvä ilmapiiri yhteiskuntaamme.

Nuorisotyötä on kehitettävä entisestään. Nuorempien ja vanhempien ikäluokkien tulee pyrkiä yhteistyöhön ja toistensa tukemiseen.

ASUNTOPOLITIIKKA
Uusiin rakennettaviin asuntoihin tulee sisältyä sekä kerrostaloja että rivi- ja omakotitaloja.

Kaikenlaisia asunnonluovutusmuotoja tulee esiintyä. Haluamme toimia turvallisen ja vakaan elinympäristön puolesta.

VAMMAISHUOLLON KYSYMYKSET
Omalla toiminnallamme voimme joko vaikeuttaa tai helpottaa erilaisista rajoitteista kärsivien ihmisten elämää. Voimme helpottaa vammaisten henkilöiden arkea siten, että kunta huomioi heidän näkökulmansa mahdollisimman pitkälle eri toimintojen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun suhteen.

On olemassa sekä näkyviä vammoja että sellaisia vammoja, jotka eivät näy päälle. Viimeksi mainitut unohtuvat helposti, mutta paremmalla yhteistyöllä vammaisjärjestöjen ja yksittäisten kansalaisten kesken voimme toivottavasti huomioida kaikki eri syistä erityistä apua tai sopeuttavia toimenpiteitä tarvitsevat henkilöt.

HOITOALAN KYSYMYKSET / VANHUSTENHUOLTO
Kuntien vastuu hoitoalan kysymyksissä on kasvanut entisestään sen jälkeen, kun vanhustenhuollon, psykiatrian ja LLS:n (liikuntarajoitteisten henkilöiden tuki ja palvelut) vastuualueet otettiin käyttöön.

Jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata, on mm kotipalvelutoimintaan otettava mukaan sairaanhoitajia.

On toteutettava erilaisia asumisratkaisuja, kuten ryhmäasuminen, vanhustenkodit ja palvelutalot.

Kenenkään tietyssä kunnan osassa asuvan asukkaan, joka ei enää tule toimeen omassa asunnossaan, ei pidä joutua muuttamaan alueelta siitä syystä, että hänelle ei voida osoittaa sopivaa asumismuotoa tämän kunnan osan alueelta. Kotona työskenteleville omaishoitajille on ehdottomasti tarjottava tukea.

YKSILÖIDEN JA PERHEIDEN TUKEMINEN (IFO)
Tavoitteena on rohkaista ja tukea henkilöstöä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin kotien kohdalla sekä yksilön parhaaksi että lasten, nuorten ja huonosti voivien aikuisten sijoittaimisista aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi. Tämä koskee myös omillaan toimeen tulevien aikuisten parissa tehtävää työtä. Yksilön on aina oltava etusijalla. Onkin tärkeää, että IFO lisää yhteistyötä muiden toimintojen, esimerkiksi lastenhoidon ja työnvälityksen kanssa. Eräs osa työta on sukupolvien välisten kuilujen pienentäminen. Kanssaihmisiä on kunnioitettava ja meidän on tunnettava vastuuta heistä.

ELINKEINOELÄMÄ
Uusien yritysten perustamiseen on luotava edellytyksiä mm, siten, että soveltuvia maa-alueita käytetään teolliseen toimintaan. Haluamme tehdä työtä monipuolisen elinkeinoelämän puolesta.

Oman yrityksen perustamista suunnittelevien on saatava tukea omalta kunnalta.

Ensimmäinen, lyhyellä tähtäimellä toteutettavissa oleva askel on se, että jokin ohjelmistotuotantoa edustava tietokonealan yritys perustetaan oman kunnan osamme alueelle. Seuraava askel on, että yksi tai useampi korkean teknologian alan yritys käynnistää toimintansa alueellamme.