Regeringen presenterade 2011 en ny strategi på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Som ledamot i socialnämnden är jag mycket intresserad av hur målen uppfylls i Huddinge kommun.

Strategin består av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet och till dem knöts ett antal prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. Kommunerna gavs uppdrag att genomföra förebyggande åtgärder och tillsynsarbete i enlighet med målen. För att följa upp arbetet i kommunerna i länet genomför länsstyrelsen en årlig enkätundersökning. Socialnämnden fick ta del av resultaten av årets enkät i december.

För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs det att det finns någon som har ansvar för samordning av arbetet. I 24 av 26 kommuner i Stockholms län finns sådana samordnare som i genomsnitt har 77 procent av heltidstjänst. Det kan dock se väldigt olika ut. I två jämförbara kommuner har Haninge två heltidsanställda samordnare medan Botkyrka bara har en halvtid. Huddinge har en heltidstjänst. De vanligaste förebyggande insatserna som kommunerna gör är åtgärder mot langning av alkohol till ungdomar, drogfria aktiviteter, gruppverksamhet för barn till missbrukare, åldergränskontroller, drogvaneundersökningar och föräldraprogram.

 

Drygt hälften av kommunerna tar hjälp av frivilligorganisationer i det drogförebyggande arbetet medan bara tio procent tar hjälp från näringslivet, främst nöjesarrangörer och gym/träningsanläggningar. Här skulle man kunna göra mycket mer. En av framgångarna i Öckerö kommun, som lyckats halvera ungdomsdrickandet och skjuta upp debutåldern för alkohol, är just att hela samhället är engagerat i att utrota ungdomsfylleriet i kommunen.

 

Alltså, receptet för framgångsrikt förebyggande arbete är att man har en kartläggning av problemen så man vet var och mot vad man ska sätta in åtgärder, att erbjuda insatser av god kvalitet och se till att det finns en bra utvärdering och uppföljning. Men utan en tydlig politisk inriktning och en fungerande samordning av alla insatser är det svårt att lyckas.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden