Den sedan nyår inrättade tillsynsnämnden har haft mycket på sitt bord. Detta har dels att göra med avveckling av den gamla samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden som nu alltså övergått till tillsynsnämnden respektive natur- och byggnadsnämnden. För att bättre kunna arbeta framåt har man omorganiserat på detta sätt. Förutom nu rent administrativa åtgärder i och med omorganisationen så behandlas mycket i nämnden utifrån Huddinges kraftiga expansion. Områden byggs ut och byggs om, vilket påverkar naturen överlag och vår närmiljö där vi rör oss. Miljö, hälsoskydd och livsmedelskontroll är fokusområden och jag tänkte berätta lite om just tillsynen i hälsovårdsområdet.
De områden som vi ansvarar för är enskilda avlopp, äldreboenden, skolor och förskolor, hygien och kosmetik, radon, smittskydd, tobak, kompostering och avfallshantering. Cirka 400 objekt kontrolleras årligen och då är inte bostäder medräknat.
Drevvikenpartiet har alltid haft miljön i fokus och tillsynsnämnden har hittills i år haft många ärenden på sitt bord som berör allvarliga fall av miljöpåverkan. Det har gällt många enskilda avlopp i främst sommarstugeområden men även där man bygger ut och expanderar och inte heller har kommunalt avlopp och vatten på plats. Andra områden är de som är under förändring med exempelvis nytillkomna verksamheter, avveckling och nyetablering av företags- och industriområden, handelsplatser med mera.
Strandskyddsärenden inkommer också gällande utbyggnad/tillbyggnad och liknande. Kontroll av ventilation och städning är också mycket viktigt och görs med förhållandevis täta intervaller. Kemikalier och andra ämnen som förekommer i vår närhet är sådant som också ses över och kontrolleras. Våra strandbad, simhallar, djurhållning och buller är annat som diskuteras i nämnden.
Det är alltså många olika områden och stort arbete med dels att ta hand om det löpande arbetet men även att utveckla och förbättra. Att arbeta med detta område för Drevvikenpartiet och kommunen är mycket givande. 

Martin Övelius, ersättare tillsynsnämnden