När landstingets avdelning för tillväxt, miljö och regionplanering, TMR bjöd in till en heldagskonferens om läget i Stockholmsregionen 2014 presenterades bland annat en ny stor bok om arbetet med planering sedan 1958. I den beskrivs arbetet med olika planer och utfallet av dem under mer än femtio år. Mycket av planerna känner vi igen i den nu gällande planen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Den har funnits i fyra år och man börjar nu planera för en ny. För även om utvecklingen går snabbt och det nu byggs mer än någonsin så finns det många områden kvar att planera.
 
I RUFS 2010 pekas bland annat de regionala stadskärnorna ut varav vi har två i Huddinge kommun, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen. Det som påverkar vår östra kommundel mest är däremot Haninges regionala kärna som i ytterkanten även omfattar Länna och Skogås. Här måste vi bli bättre på att samarbeta över kommungränsen. På konferensen fick vi en presentation av planerna för nytt sjukhus kombinerat med biograf, handel och bostäder vid Handen terminalen. Ett stort och spännande projekt.
RUFS-konferensen innan alla deltagare tagit plats i Aula Medica vid Karolinska institutet
 
Något som man alltid kan bli bättre på är hur stadsplaneringen kan bidra till ökad social hållbarhet. Det handlar bland annat om hur vi gör områden mer jämlika och hur vi underlättar för möten mellan människor och motverkar segregation. Det kan vara enkla saker som hur vi planerar belysning eller vegetation men också etablering av näringsliv och kultur. De här frågorna lyfter Dp fram genom vårt ansvarsområde folkhälsa.
 
I Huddinge kommuns översiktsplan som antogs i juni finns ett övergripande mål om att skapa levande stadsmiljöer genom funktionsblandning, förtätning och närhet till service men också bevarande av grönytor och satsning på gång- cykel- och kollektivtrafik. Bra målsättningar men det är upp till oss politiker att se till att det förverkligas i varje enskild plan framöver.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare