Den 10 december ska kommunfullmäktige ta ställning till om Skogås-Trångsund ska få folkomrösta om att bilda egen kommun. Partiet har genom åren kommit i kontakt med flera kommuner som har bildats de senaste 17-18 åren och fått uteslutande positiv information från dessa.

Ett område där försämring skett för Skogås-Trångsund är inom den sociala servicen. Stora nedskärningar har gjorts för invånarna då avstånden blivit allt större genom åren. Nu är i princip allt flyttat till centrala Huddinge och Flemingsberg.

Enligt socialförvaltningen skulle invånarna i Skogås-Trångsund trots detta få sämre service om vi fick en egen kommun. Det håller vi inte med om då service på plats alltid är att föredra. Dessutom finns det bevis för att servicen i mindre kommuner är bättre än i större. Att man ger bättre service ju mer specialkunskap man har stämmer alltså inte alltid.

Enligt Ersta-Sköndals högskolas utredning (som finns på regeringens hemsida) så säger man bland annat följande: ”Den ökade uppdelningen och specialiseringen mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst leder ovillkorligen fram till ökade behov av samordning. Lösningen kan då bli projekt.” Man driver alltså utvecklingen i en riktning som blir byråkratisk och kostar pengar. I utredningen nämns också att de som söker hjälp ofta känner att de får svårt att hitta rätt när specialiseringen går för långt och det här handlar även specialisering inom olika förvaltningar och inte bara mellan dem.

Visst finns det även positiva aspekter i och med specialisering, vilket också tas upp i utredningen, men för invånaren är det ofta bättre att få träffa en tjänsteman med bredare kunskap och ett helhetstänkande än en med ”stuprörstänkande”. I större kommuner ökar stuprörstänkandet och med det kostnaderna och det är väl ändå för invånarnas skull vi har vår service?

Katharina Wallenborg, kommunalråd (dp)