Behovet av fler gymnasieplatser i Huddinge kommun

Huddinge kommun växer! Det var inte så länge sedan vi blev hundra tusen invånare. Man måste bygga fler bostäder och skolor. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet elever mellan 16–19 år med 1 000 personer de närmaste tio åren. De områden där det blir störst befolkningsökning är Sjödalen-Fullersta och i Flemingsberg.
Det finns ett behov av en gymnasieskola till i Huddinge.  På senaste gymnasienämnden och även tidigare diskuterades frågan: Vilken plats är den mest lämpliga för en ny gymnasieskola?  Man kom fram till att den är Flemingsberg med hänsyn till de goda kommunikationerna och möjligheten till samarbete med till exempel Södertörns högskola och Flemingsbergs forsknings- och utvecklingscentra.
I de gymnasieskolor som vi har idag finns även ett behov av att öka lokalutrymmena.  Det är så bland annat på Östra gymnasiet. Man vill erbjuda eleverna på teknikprogrammet att läsa ett fjärde år för att erhålla en gymnasieingenjörsexamen. Man strävar också efter att kunna ta emot fler elever i framtiden.
Fullsatt aula på Östra gymnasiet under politikerutfrågningen inför valet i höstas
Gymnasienämnden instämmer med förvaltningen om ett utökat samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen då det finns stora samordningsvinster genom en god dialog och gemensam planering. Det är också viktigt att gymnasieförvaltning kommer in i planerings-processen på ett tidigt stadium för att vara med och påverka en väl fungerande infrastruktur där vi bygger kostnadseffektiva skolor med en bra miljö för eleverna.
Jolanta Szutkiewicz, ledamot Gymnasienämnden

Om gymnasienämnden i budgetdebatten

Under budgetdebatten i kommunfullmäktige valde jag att lyfta fram följande från gymnasienämndens budget. De prioriteringar som nämnden har tagit fram är vuxenutbildning utifrån individens behov, fokus på kunskap, framtidens entreprenörer och e-strategi för en modern utbildning. Det är verkligen riktiga prioriteringar. De visar vägen till individens rätta utveckling i det nutida moderna samhället och även med tanke på framtiden. Man tar hänsyn till individens möjligheter då man erbjuder ett mycket brett utbud av gymnasieprogram både för unga och vuxna elever. Ett önskemål är att eleverna ska få så mycket praktik som möjligt under studietiden.

Jag välkomnar med stor glädje att Huddinge aktivt kommer att arbeta för att, tillsammans med kommuner i Stockholms län, skapa en gemensam vuxenutbildningsregion och att SFI-undervisningen ska utökas. Jag föreställer mig att det i praktiken kan leda till SFI-filialer på platser där det nu saknas och där det bor särskild många invandrare, exempelvis Skogås/Trångsund som ligger nära både Farsta och Haninge. Detta leder till jobb eller vidare studier för vuxna elever.

 

När det gäller ekonomiska förutsättningar så vill jag trycka på en av alla bra punkter, nämligen den särskilda satsningen på lärarna 2014. Lärarnas löner ska höjas och lärarna ska befrias från mycket av det administrativa arbetet till förmån för det pedagogiska. Mycket bra tanke! Lärare borde få mer tid för undervisning av våra elever i skolan. Ett klokt samhälle är angeläget om sina lärare.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden