Starkt samband mellan alkohol och våld

Systembolaget bjöd i veckan in till ett seminarium om sambandet mellan alkohol och våld. Det är inget nytt man kommit på utan olika studier visar att i mellan 50 och 80 procent av alla våldsbrott spelar alkohol en betydande roll. För mord gäller att 75–80 procent av gärningsmännen är alkoholpåverkade och nästan lika många av offren.
Seminariet gav en lite bredare bild av orsakssammanhangen och visade även på några åtgärder för att minska antalet våldsbrott. Bland annat kan man konstatera att vad man dricker har betydelse och hur gammal man är. Vid mord är det framför allt sprit och vid misshandelsfallen öl som konsumerats.
En forskare berättade hur alkoholen förändrar våra sinnen. Den sänker hämningar, får oss att göra andra bedömningar och vi kan inte se konsekvenser av våra handlingar lika bra som i nyktert tillstånd. Förmågan att ta in information minskar och vi har svårare att tolka andra vilket leder till missförstånd och provokation.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om sambanden mellan alkohol och våld
Trots att de som konsumerar alkohol minst en gång i veckan har ökat så har berusningsdrickandet minskat vilket leder till minskat våld. Andelen ungdomar som intensivkonsumerar alkohol har också minskat kraftigt.
Serveringstillstånden har tredubblats sedan slutet på 1970-talet och fyrdubblats i Stockholm. Här har dock STAD-projektet med ansvarsfull alkoholservering gjort mycket för att minska de negativa effekterna.  För varje extra timme som krogarna har öppet på natten ökar våldsbrotten med 16 procent. De hoppas med sina goda resultat även kunna ta sig an problemen på idrottsarenor och kanske festivaler.
Polisen i Växjö har startat Kronobergsmodellen som går ut på att man jobbar offensivt mot langning och kräver föräldrarna på ansvar för sina minderåriga barn. De har fått stor uppmärksamhet, inte minst i sociala medier, för sina goda resultat och metoden sprids nu över landet.
Något som flera av föreläsarna tog upp är vikten av samverkan mellan olika myndigheter, näringslivet, kommunen och föräldrarna för att ingen under 18 år ska dricka alkohol.
Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Små steg åt rätt håll för folkhälsan i Huddinge

Av resultaten av befolkningsundersökningen kan man utläsa att det går åt rätt håll när det gäller folkhälsan i Huddinge. Mycket kan dock bli bättre.
Med ledning av de uppgifter som de svarande gett om sin vikt och längd kan man se att 54 procent är normalviktiga. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen för två år sedan. Andelen som har övervikt eller fetma har minskat med tre procentenheter till 44 procent. Skogås sticker dock ut med 17 procent fetma och 36 procent övervikt. Det allmänna hälsotillståndet upplevs också mycket sämre i Skogås än i Trångsund.
När det gäller rökning så uppger 18 procent att de röker dagligen eller någon gång då och då (20 procent 2012). Andelen som röker är högst i åldersgrupperna 18–30 år och 51–64 år. I den yngsta åldersgruppen har dock andelen minskat något sedan 2012.
36 procent av Huddingeborna dricker alkohol en gång i veckan eller oftare, vilket är en tydlig minskning jämfört med för två år sedan (42 procent).
Två procent uppger att de har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna. Det är samma andel som 2012. För Trångsunds del är det dock 4 procent. Bland personer i åldersgruppen 18–30 år har sju procent använt narkotika det senaste året.
Utegymet i Visättra, något som vi vill ha på flera platser, även i Östra kommundelen
29 procent är medlemmar i en eller flera idrottsföreningar och 44 procent är medlemmar i andra föreningar eller organisationer.  Deltagarna har fått rangordna vilka fritidsaktiviteter som kommunen främst ska satsa på. Natur, sjöar och parkområden samt idrott är högst prioriterat i alla kommundelar. Minst prioriterat är föreningsverksamhet. 

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Spelmissbruk

Det är inte första gången som vi bloggar om spelmissbruk och säkert inte sista heller då det här är ett stort problem för de drabbade som behöver mycket hjälp för att ta sig ur sina problem. För oss som driver den här frågan så är vi väldigt glada över att socialnämnden har med ett stycke som heter ”Stöd och insatser mot spelmissbruk” i nästa års verksamhetsplan.

I kommunen har vi en missbrukssektion och den kommer att ta fram bättre metoder för att jobba med dem som har hamnat i spelmissbruk. Sedan så har vi ju det förebyggande arbetet och det är givetvis lika och just förebyggande arbete inom olika områden är något som har blivit mer och mer uppmärksammat i kommunen.

 

Drevvikenpartiet fortsätter att engagera sig i frågan och vi kommer att uppdatera er läsare här på bloggen så att ni som är intresserade får veta vad som händer med arbetet under 2014 och vilka steg framåt som kommunen tar.

 

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

 

 

Är spelmissbruk bland gymnasieelever ett faktum?

På gymnasienämndens senaste sammanträde tog dp upp en viktig sak under punkten övriga frågor, nämligen ungas spelmissbruk. På GN AU ställdes frågan till Barn- och utbildningsförvaltningen respektive gymnasieskolors chefer beträffande detta problem i Huddinge kommun. På gymnasienämnden fick vi svar på hur det ser ut i kommunen. Tyvärr var inte svaret så konkret. Man sa att både vissa lärare precis som föräldrar är medvetna om problemet och oroliga för ungdomarna, men samtidigt maktlösa.

Dp ställde en fråga till: Vad gör man för att förebygga ungas spelberoende och vad gör man för att jobba mot redan befintliga problem?

 

Dp upplyste om att det finns något som heter Riksförbundet Spelkontroll, en organisation i Sverige som arbetar mot detta negativa beteende och att man vill uppmärksamma det här i unga år på gymnasienivå. Det är viktigt och det är tid att ta frågan på allvar i synnerhet nu då diagnoshandboken, DSMV, har släppts och likställer skadligt bruk av spel om pengar med alkohol- och narkotikaberoende.

 

Katharina Wallenborg, kommunalråd, lyfte redan i våras frågan i samtal med Riksförbundets ordförande, Gustav Sundgren, ifall det finns möjlighet att delta på informationsmöten kring spelberoende. Förbundet är intresserade av att informera och utbilda till politiker och anställda i kommunen och det är alltså det som dp nu jobbar för.

 

Kanske är det värt att betala en slant för det här för att förebygga detta allvarliga problem då dator- och tv-spel, men även automatspel blir alltmer populärt bland unga?

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot gymnasienämnden

 

Mål och budget för 2014

Igår debatterades och antogs ärendet mål och budget för 2014 i kommunfullmäktige. Det blev en lång dag, speciellt då vi var tio partier som skulle debattera. På det stora hela så skulle jag vilja säga att vi är ganska överens och de fem oppositionspartierna köpte mer eller mindre våra förslag. Bland annat så föreslår vi alla tio samma skattesats, 19:95 precis som vi redan har och i övrigt är det egentligen bara smärre justeringar från de andra när det gäller ekonomin och det gäller i väldigt stor del även textdelarna. Däremot så finns det ju stora skillnader när det gäller infrastruktursatsningar som att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte vill bygga Södertörnsleden och att man vill dra ner på de så viktiga IT-satsningarna.

För oss i Drevvikenpartiet så är bland annat arbetet med Samkraft viktigt där vi jobbar förebyggande bland barn och unga som riskerar att hamna i problem och vi lägger även i år 3 miljoner här. Förebyggande socialt arbete är alltid lika angeläget. Majoriteten föreslår även (vilket de andra ställer sig bakom) att barnahuset i Flemingberg ska permanentas. Tillsammans med några andra var jag nyligen på studiebesök på barnahuset, en fantastisk verksamhet som är mer än viktig.

Det är också angeläget att jobba vidare med maten i våra verksamheter och jag är väldigt glad för att förskolenämnden har bestämt sig för att trycka på vikten av utbildad personal i förskoleköken och även välkomnandet av barnen in i köken igen. Vi vill ge dem ett matintresse redan från början och jag tror att det är något som kommer att gynna deras hälsa resten av livet. Att ha bra vanor från start är en bra försäkring för god folkhälsa.

Inom arbete med folkhälsa finns alltid mer att göra, även i en kommun som Huddinge som jobbar bra med frågorna och jag vill lyfta fram vikten av att fokusera mer på de äldres hälsa. De gamla blir fler då vi bland annat lever längre. De flesta är relativt pigga men oavsett hur man mår så ska vi som kommun ge så bra förutsättningar som möjligt för ett aktivt och harmoniskt åldrande.

För hälsans skull kommer kommunen framöver att jobba mer för att förebygga spelmissbruk, men även för att hjälpa dem som tyvärr redan har fastnat i det här. Med dagens teknik så är detta något som vi måste möta och det är inte en dag för sent att vi gör en större insats här.

Det här var några axplock och vill du titta på debatten så gå in på: http://huddinge.se/live

Katharina Wallenborg, gruppledare