Drevvikstrampet 3 september

 

Drevvikenpartiet arrangerade för tredje året i rad en cykelorientering längs Drevviken med start och mål i Stortorpsparken. Det blev en härlig dag trots regnet när 16 tappra cyklister tog sig runt banan och svarade på våra kluriga frågor. I Stortorpsparken fick de sen fika, diplom och priser.

Nästa år kör vi igen och hoppas på bättre väder.

Varmt välkomna!

 

TRampet2202

 

 

 

 

 

 

Varför så lång kö till Kulturskolan?

Under rubriken Bra att leva och bo i Huddinge i verksamhetsplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden finns flera tabeller. Den här gången vill jag uppmärksamma kulturskolan.  Av tabellen Antal barn och unga i kö till kulturskolan framgår mycket tydligt att 2013 var det 594 barn (varav 358 flickor) som stod i kön att få undervisning på kulturskolan. I jämförelse med tidigare år minskar kön inte alls, utan tvärtom ökar. Etappmålet är att kön ska minska. Problemet ligger i frågan – hur?


Den frågan har politiker ofta ställt på kultur- och fritidsnämndens på sammanträden under de senaste åren. Jag ställde åter frågan på nämndsammanträdet i maj: Varför är det fortfarande så lång kö till Kulturskolan? Vi borde ju vara glada över att det är så stort intresse för undervisning på kulturskolan, det betyder att vi har många talanger i vår kommun, bland annat i musik och sång. Det betyder också att kulturskolan håller en hög nivå. 
Svaret på frågan var som vanligt: Det saknas pengar i budgeten till att utöka verksamheten. Det behövs även fler lokaler. Lokaler finns ju, det är våra kommunala skolor! Varför inte öppna dörrarna för kulturskolans verksamhet efter ordinarie lektionsundervisning? Kulturskolans verksamhet pågår på elevernas fritid. I så fall behövs det inte byggas nya lokaler, det skulle vara en onödig kostnad.
Varför är det då så viktigt att barn och unga som söker sig till kulturskolan får tillgång till den? För det första, man borde inte slösa bort de konstnärliga talangerna, de är ju våra nationella skatter.  För det andra, av pedagogiska skäl. Barn och unga måste ha någon sysselsättning på fritiden, gärna enligt sitt eget intresse. För det tredje, en lång kö gör att eleverna inte hinner börja i kulturskolan innan de växer ur den ålder när man är särskilt intresserad av musik och sång.  När de läser på gymnasiet har de mycket svårare att ägna sig åt något annat än ordinarie lektioner än på grundskolan.
Tjänstemänen gör sitt bästa. För att möta efterfrågan erbjuder kulturskolan gruppundervisning för nybörjare i sång och gitarr och till viss del i keyboard/piano. Trots detta är trycket på att få börja i kulturskolan betydligt större än antalet platser. Nyckeln till att minska kön till kulturskolan ligger inte i tjänstemännens ovilja eller brist på bra arbete utan detta ligger i politikernas möjlighet, det behövs politiska beslut i vår kommun. Det räcker inte att bara klaga på en lång kö och göra ingenting.
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

VISION 2015, mycket har hänt på området kultur, fritid och föreningar

Drevvikenpartiets konferens i maj år 2010 ägnades bland annat åt utveckling av olika områden under rubriken – Vision 2015. Nu är det just år 2015! Åren 2010–2014 var en mandatperiod då Dp satt i majoriteten i Huddinge kommun. Under den här perioden har det hänt ganska mycket inom kultur, fritid och föreningar. Sofie Söderberg och jag tog på vårt senaste intressegruppsmöte upp frågan vad som har blivit förverkligat av förslagen inom kultur, fritid och föreningar. Vi kom till intressanta slutsatser: en del av idéerna har verkligen fått en konkret form, en del av dem är i en utvecklingsetapp, en del måste revideras på grund av svårigheter att få slutliga positiva resultat därför att de inte är rätt preciserade eller de rör andra intressegrupper.
En del förslag som genomförts:
Plogning av Drevviken för långfärdsskridskor
Förra året lyckades Huddinge kommuns kultur- och fritidsförvaltning skriva under ett avtal om plogning av Drevviken med Tyresö, Stockholm och Haninge kommun. Kampen om att uppnå detta mål pågått i flera år.
Utveckla Nytorps mosse
Nytorps mosse är en idrotts- och rekreationsplats där finns bland annat. fotbollsplan med konstgräsmatta, omklädningsrum, skatebanor, scenen för uppförande av artister. En utbyggnad av skateparken är beslutad.
Det har funnits olika tankar kring detta mossen: Kanske hudrastgård? Kanske mer utrymme för de som vill ta promenad där? Plats för utomhusjumpa? Man saknar vilda växter, framför allt blommor, som inte finns längre där efter de stora byggena. Man borde göra något för att återskapa dem där.
En del av förslagen som är under utveckling:
Bygga om centrum med plats för kultur och fritid; Utbyggd idrottsplats;
Man håller på att utföra ett projekt – Skogås entré nu. Lötparken, en stor lekplats invigdes förra året, byggandet av Skogås racketcenter pågår sedan december 2014.
Simhallen öppen för ungdomar kvällstid;
Det finns sådan möjlighet i Skogås simhall.
Lokaler till föreningarna;
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering över alla befintliga idrotts- och föreningslokaler i hela Huddinge.
Fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar; Fritidsaktiviteter till ungdomar; Ungdomsgård med bra aktiviteter;
Aktiviteter för ungdomar upp till 18 år,
Nytorpsmosse, rackethallen, fotbollsplaner, spontana idrottsplaner som finns och som kommer att finnas på olika platser i vårt område och i hela Huddinge gynnar utan tvivel ungdomarnas aktiviteter.
I vårt område finns olika ungdomsplatser där det pågår aktiviteter: Ung142 i Skogås centrum, musik och sångverksamhet på Rockville i Trångsund, aktiviteter för unga i Stortorpsparken och Kulturskolans verksamhet.
Gynna konst- och musikverksamhet
Det finns redan mycket. Kulturförening Lyktan i Skogås C, konstförening Bellis i Trångsund, och Fullersta Gård i Huddinge.
Förslag som inte förverkligats än:
Allaktivitetshus, Fler boulebanor i bostadsområdena; 4H-gård med djur till Sjötorp, Minigolfbana; Öppna skollokalerna till fler kvällsaktiviteter; Lära känna varandras kulturer; Rampen på Vallhornsvägen; Gör Beatebergsskolan till ett allaktivitetshus; IT-kafé; Toalett och omklädningsrum samt kiosk vid Badudden.
Intressegruppen kultur och fritid har dessutom en mängd nya förslag som vi kommer att presentera längre fram.

Jolanta Szutkiewicz, i samarbete med Sofie Söderberg  

Skridskotävling på Drevviken

Drevviksrännet är namnet på den plogade skridskoslingan runt sjön Drevviken (kallas även för Drevvikens rundisbana). Drevviksrännet är också namnet på det långfärdsskridskolopp som går av stapeln den 15 februari 2015. Loppet är inte bara ett skridskolopp. Det ska i första hand vara en familjedag där alla kan delta, även om man inte vill åka hela sträckan på två mil. Starten går från Sjöängen i Huddinge, vid Sjöängsbadet Sjöängsvägen 21.

Redan 2006 bildades skridskoföreningen Drevviksrännet. Initiativtagarna insåg att Huddinge kommun satt på en oerhörd resurs med sin östra gräns till sjön Drevviken. En fantastisk sjö som är cirka en mil lång och som gränsar till fyra kommuner: Haninge, Tyresö, Stockholm och Huddinge. Föreningens huvudsyfte var att utveckla den genom åren helt ideellt plogade skridskoslingan till en världsattraktion. Sverige i allmänhet och Mälardalen i synnerhet har fantastiks bra förutsättningar för långfärdsskridskoåkning. Dessa förutsättningar ville man ta tillvara och föreningen fick sitt säte i Drevviksstrand, östra Huddinge. Tyvärr kom Drevviksrännet av olika anledningar av sig, men förra året beslöt därför Drevvikenpartiet att ta tag i tävlingen igen och nu samarbetar vi med föreningen Drevviksrännet och sponsrar tävlingen till 100 procent.

Startavgiften är 100 kronor för de som önskar tidsregistrering. Alla medlemmar i Drevvikenpartiet deltar dock gratis. Om man vill så är det även tillåtet att använda stavar. För mera info, se hemsidan: www.drevviksrannet.se
Välkommen!
Kim Wiking, ersättare kommunfullmäktige

Den nya sporthallen i Skogås

Drevvikenpartiet har redan från början varit med Benny Eklund, ordförande för Skogås badmintonklubb i kampen om en ny rackethall i Skogås. Den gamla är i så dåligt skick att den måste ersättas med en helt ny hall. Diskussioner har pågått ganska länge hur den skulle se ut. Dp har varit mycket aktiva under den processen och är fortfarande med. Som ni minns har det nu beslutats på kommunfullmäktige att det ska byggas en ny sporthall i Skogås och det första spadtaget, som Dp även har deltagit i, ägde rum den 20 augusti.

 

Daniel, Anti och Vibeke tar första spadtaget för den nya Sporthallen i Skogås.
I bakgrunden finns en bild på hur den kommer att se ut.
På kultur- och fritidsnämnden den här månaden står det i Verksamhetsplanen under rubriken: LOKALER Investeringar/hyra att det är avsatt 2 370 000 kronor för Skogås Rackethall för 2016.
När man åker gatan bredvid den gamla rackethallen ser man att bredvid den pågår arbetet med den nya hallen. Eftersom den planeras att bli färdig i december 2015 har jag undrat hur situationen ser ut med byggnaden nu. Jag har intervjuat Kicki Johansson från kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Hon är ansvarig för fritidsfrågor, verksamhet och idrottsanläggningar.
Jolanta: Vad är det för arbete som pågår just nu bredvid den gamla rackethallen?
Kicki: Nu pågår markarbetet.
Jolanta: Vad är det för etapp?
Kicki: Vi är inne i produktionsskedet. Vi har alltså startat byggandet av hallen.
Jolanta: Vem utför detta arbete – Huge, eller hur?
Kicki: Huge är projektledare och det är Arcona som fått uppdraget.
Jolanta: Hur länge kan verksamheten pågå i den gamla rackethallen?
Kicki: Den gamla hallen kommer att finnas kvar för verksamhet ända fram tills den nya är klar.
Jolanta: Vad ska vara på den gamla rackethallens plats – fotbollsplan? Bostäder?
Kicki: Det kommer att vara en mindre grusplan men också parkeringsplatser på den ytan. Framför hallen kommer det också finnas en utomhustennisbana. Vad gäller bostäder så får du fråga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. Det vet jag inte.
Jolanta: Tack för svaren!

 

Drevvikenpartister och Benny Eklund vid gamla rackethallen där det nu byggs en ny sporthall
Det är roligt att det äntligen blir en ny sporthall som kommer att ge större idrottsmöjligheter än den gamla för invånarna. Verksamheten ska också ge bättre förutsättningar för vidare arbete med vår idrottselit.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot kultur- och fritidsnämnden