Lyckad seniorvecka till ända

Nu avslutas seniorveckan med underhållning och information i Sjödalsparken. En stor mängd prova-på-aktiviteter har lockat många seniorer under veckan och förhoppningsvis väckt ett intresse att fortsätta framöver. Det finns verkligen mycket att göra för den som vill och förvaltningen erbjuder flera mötesplatser för seniorer runt om i kommunen.

Seniorer i Sjödalsparken under avslutningen av seniorveckan med
information från bilioteket, kommunen och frivilligorganisationer.

 

Men det är inte bara viktigt att ha något att göra, det är viktigt att man blir lyssnad på också. I tisdags deltog Katharina Wallenborg från dp i samtal om äldrefrågor där samtliga partier var inbjudna att svara på frågor från seniorer. Det hade inte kommit in så många frågor i förväg och publiken var lite trögstartad men det blev ett bra samtal ändå.
Både vi politiker och kommunens tjänstemän behöver få veta vilka frågor de äldre tycker är viktiga, så att en bra seniorkommun kan bli ännu bättre.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Mål och budget för 2014

Igår debatterades och antogs ärendet mål och budget för 2014 i kommunfullmäktige. Det blev en lång dag, speciellt då vi var tio partier som skulle debattera. På det stora hela så skulle jag vilja säga att vi är ganska överens och de fem oppositionspartierna köpte mer eller mindre våra förslag. Bland annat så föreslår vi alla tio samma skattesats, 19:95 precis som vi redan har och i övrigt är det egentligen bara smärre justeringar från de andra när det gäller ekonomin och det gäller i väldigt stor del även textdelarna. Däremot så finns det ju stora skillnader när det gäller infrastruktursatsningar som att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte vill bygga Södertörnsleden och att man vill dra ner på de så viktiga IT-satsningarna.

För oss i Drevvikenpartiet så är bland annat arbetet med Samkraft viktigt där vi jobbar förebyggande bland barn och unga som riskerar att hamna i problem och vi lägger även i år 3 miljoner här. Förebyggande socialt arbete är alltid lika angeläget. Majoriteten föreslår även (vilket de andra ställer sig bakom) att barnahuset i Flemingberg ska permanentas. Tillsammans med några andra var jag nyligen på studiebesök på barnahuset, en fantastisk verksamhet som är mer än viktig.

Det är också angeläget att jobba vidare med maten i våra verksamheter och jag är väldigt glad för att förskolenämnden har bestämt sig för att trycka på vikten av utbildad personal i förskoleköken och även välkomnandet av barnen in i köken igen. Vi vill ge dem ett matintresse redan från början och jag tror att det är något som kommer att gynna deras hälsa resten av livet. Att ha bra vanor från start är en bra försäkring för god folkhälsa.

Inom arbete med folkhälsa finns alltid mer att göra, även i en kommun som Huddinge som jobbar bra med frågorna och jag vill lyfta fram vikten av att fokusera mer på de äldres hälsa. De gamla blir fler då vi bland annat lever längre. De flesta är relativt pigga men oavsett hur man mår så ska vi som kommun ge så bra förutsättningar som möjligt för ett aktivt och harmoniskt åldrande.

För hälsans skull kommer kommunen framöver att jobba mer för att förebygga spelmissbruk, men även för att hjälpa dem som tyvärr redan har fastnat i det här. Med dagens teknik så är detta något som vi måste möta och det är inte en dag för sent att vi gör en större insats här.

Det här var några axplock och vill du titta på debatten så gå in på: http://huddinge.se/live

Katharina Wallenborg, gruppledare

Alkohol och äldreomsorg

Alkohol och äldreomsorg är två ämnen som alla har en åsikt om. Äldre dricker mer än tidigare. Det finns färre nykterister i den åldersgruppen och fler med alkoholdiagnos. En markant ökning finns särskilt bland kvinnor. Det faktiska antalet ökar också då fler blir allt äldre. Frågan har aktualiserats i samband med missbruksutredningen 2011, i en lägesrapport från Socialstyrelsen 2012 samt i nya lagen om alkoholservering på äldreboenden som kom i år.
Det finns dålig kunskap i vården om detta, vilket också kan innebära under- och feldiagnostisering. Fallolyckor, depression, förvirring med mera kan också bero på alkoholkonsumtion men tolkas som konsekvens av normalt åldrande. Det anses också att de äldre inte har nytta av missbruksbehandling.

 

Det är vanligt att brukarna av hemtjänst har alkoholproblem enligt personalen men personalen får ingen speciell utbildning kring det. Det finns olika rutiner/riktlinjer hur de ställer sig till inköp av alkohol. Några köper till alla, några till ingen och några bara till dem som inte är missbrukare.

Är inköp på Systembolaget att betrakta som en dagligvara? Idag är det upp till utförarna att bestämma. Socialstyrelsen slår fast att man inte får ransonera utan brukaren har självbestämmanderätt. Alltså läggs ansvaret på den enskilde hemtjänstpersonalen att förhandla med brukaren. Vissa mediciner som de äldre tar går inte ihop med alkohol och på demensboenden kan det vara direkt olämpligt. Det borde vara det som styr ifall man ska tillhandahålla alkohol.

Det borde vara självklart att arbeta preventivt och att prata om riskerna med att äldre tål alkohol sämre. En jämförelse kan vara riskbruksprojektet där man frågar gravida om alkoholvanor och som inneburit en sänkning av konsumtionen från 30 till 6 procent bland gravida.

Kan man få samma effekt om man ta upp frågan bland äldre? Men vem ska göra vad? Är det äldreomsorgspersonalen eller vårdpersonal och kopplat till missbruksenheten? Samverkan mellan äldreomsorg och missbruksvård i enskilda ärenden finns bara i nio av stockholmskommunerna och i hälften av stadsdelarna. Här skulle Huddinge kunna föregå med gott exempel och ta tag i frågorna.
Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Terapihundar på äldreboenden

Man kan brinna för mycket som förtroendevald och en sak som ligger mig otroligt varmt om hjärtat är arbete med djur inom bland annat äldreomsorgen. Här i Huddinge får fyra äldreboenden besök av terapihundar och de är: Kullagården, Strandgården, Rosendalsgården samt Stortorpskliniken. En terapihund är utbildad och har som uppgift att muntra upp människor och då även de som lider av depression men även att träna minnet, rörlighet med mera. Det finns forskning som visar att många äldre som regelbundet får besök av en terapihund kan dra ner på och i vissa fall sluta med medicinering. Vi vet också att de flesta äldre uppskattar dessa besök väldigt mycket.

I en del andra länder har man kommit mycket längre när det gäller att arbeta med djur, men jag är väldigt glad över att vi i Huddinge ändå har kommit en bra bit på väg och använder oss av den här verksamheten och den växer. Jag är övertygad om att vi inom några år kommer att få se mer av användandet av djur även inom andra verksamheter och redan nu jobbar vi mot mobbning inom förskolan med hjälp av hundar. Än så länge har vi bara gjort det i Skogås-Trångsund, men med gott resultat, så det kommer säkert att växa.

Jag ser fram emot att få återkomma med mer information om terapihundar, för jag tror att dessa kan göra väldigt mycket för de äldre. De boende har dessutom ytterst sällan problem med allergier och att få besök av en hund är för många utan tvekan dagens höjdpunkt.

Här kan du läsa mer om terapihundar om du är intresserad: http://new.terapihundskolan.se/terapihunden/

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa.

Debatt om äldrefrågor

Jag deltog i en debatt om äldrefrågor på huvudbiblioteket som kommunen arrangerade i samband med seniorveckan och som lockade 15 seniorer. De tio partierna i kommunfullmäktige hade en representant var och invånarna hade haft möjlighet att skicka in frågor i förväg. Varje parti fick inleda med vilka frågor vi särskilt jobbar för på äldreområdet. Jag berättade bland annat om vår gemensamma politiska inriktning där valfrihet står högt på dagordningen. Vi i dp gillar särskilt parboendegarantin och möjligheten till rehabilitering i varmare klimat.
Sen har vi ju i det egna partiprogrammet skrivningar om att de som genom hemtjänsten hjälper boende med tillagning av mat ska ha genomgått en grundkurs i matlagning. Jag nämnde också att vi jobbar för att det ska finnas bra samlingslokaler och mötesplatser och att det ska vara lätt att kunna komma ut i naturen. Fler boulebanor inomhus är också något vi jobbar för.
En fråga som engagerade var trygghetsboendenas vara eller icke vara. Det kom sig av en fråga från hjärt- och lungsjukas förening som oroade sig för att trygghetsboenden skulle ersätta servicehusen, vilka de upplever som mer trygga för sina medlemmar. Något sådant beslut finns ju inte utan trygghetsboendena ska ses som ett komplement till servicehusen för dem som inte är i behov av så mycket hjälp, men gärna vill ta del av den gemenskap som finns på ett trygghetsboende.
En annan fråga gällde demokratiforum som man undrade över varför de tagits bort. Oppositionspartierna var snabba att tala om att de inte gillade beslutet att ta bort forumen men erkände samtidigt att de inte alltid varit så välbesökta. Nu finns ju istället demokratidagarna och denna debatt som kan bli en tradition under seniorveckan, liksom möjlighet att påverka genom pensionärsrådet.
Kvaliteten på hemtjänsten och skillnaden mellan privat och kommunal utförare var också något som diskuterades. En följd av att man nu kan välja privat utförare är att kraven på den kommunala hemtjänsten också skärpts. Ett bra verktyg för att jämföra de olika utförarna finns på kommunens hemsida. För de med demenssjukdomar kan det dock vara svårt att kunna välja och att få den hjälp de behöver. Stödet till anhöriga kan också bli bättre.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Huddinge har en bra äldreomsorg, det visar inte minst PRO:s äldrebarometer som ger kommunen högst betyg i länet. I oktober invigs också ännu ett nytt fint äldreboende.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare