Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Jämställdhet och folkhälsa

I dag har jag varit på konferens på SKL där landets kommuner, landsting och regioner som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet träffades. Jämställdhet är en alltid lika aktuell fråga och det är ett arbete som inte påbörjas och avslutas och sedan är färdigt. Det är något som alltid är pågående. Eftersom Huddinge nu står i begrepp att besluta om en ny demokratiberedning där demokrati, jämlikhet och folkhälsa ska samsas så var det extra roligt att höra att jämställdhet och folkhälsa inte ska separeras, utan sammanföras, vilket är precis det som vi gör nu.

Från vissa andra partier i kommunen har det kommit kritiska röster, men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Men man ska ha respekt för ifrågasättanden, för det här är inte självklart om man inte är insatt i frågorna. Man kan dessutom jobba på många olika sätt. De flesta kommuner jobbar heller inte på det här viset, men det visar faktiskt bara på att vi återigen ligger steget före många andra. Att vi under flera år har deltagit i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering har verkligen varit en skjuts framåt för Huddinge och vi har en mycket bra grund att stå på.

Nu tar vi alltså nästa steg och som Huddingebo ska man kunna veta att bemötandet från kommunen sker utifrån den person som man är och inte utifrån om man är man eller kvinna.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet

”Jämställda parkeringshus”

Hur bra är vi här i Huddinge på att tänka på kvinnor kontra mäns upplevelser av trygghet när det gäller våra parkeringshus? Det är väl ingen överdrivet aktiv diskussion kring detta måste jag erkänna, men det beror säkerligen inte på någons ointresse utan att vi inte har funderat tillräckligt mycket på det här. Som kommunalråd med ansvar för jämställdhet så är detta något som i alla fall jag kommer att jobba för. Det behöver nämligen inte vara några stora saker som ombyggnader eller större ingrepp som måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att ha speglar bakom hörn så man ser om någon rör sig emot en, att ha musik som skapar ett lugn och att bygga så att det finns insyn utifrån. En annan sak att tänka på är hissdörrar som plötsligt öppnar sig vilket kan ge en obehagskänsla om man inte ser igenom dem och vet vem som kliver ut. Det här är enkelt avhjälpt med genomskinliga dörrar.

Tänker vi efter före så kan vi redan i planeringsstadier ta med vad som är viktigt för att öka tryggheten i både parkeringshus men även garage till flerbostadshus. Sedan så ska man ju ha i åtanke att det här inte på något vis bara gynnar kvinnorna utan även männen, vilka faktiskt är de som oftast råkar ut för brott. En vinn-vinn-situation för alla alltså!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet

Jämna nämnder

Ni som följer den politiska debatten i Huddinge har säkert noterat att det har blivit heta diskussioner kring att kommunfullmäktige har beslutat om jämna nämnder. Drevvikenpartiet har stor respekt för den kritik som har framförts och det blir givetvis lätt reaktioner när någon nyordning kommer till. Men det är inte samma sak som att det behöver vara något dåligt. I 85 av landets 290 kommuner kommer det nu att bli styre i minoritet. Här i Huddinge har koalitionen bestående av sex av tio kf-partier ansett att jämna nämnder med utslagsröst för ordförande är det bästa alternativet de kommande fyra år då det även här blir ett minoritetsstyre.

Drevvikenpartiet som är ett av koalitionspartierna anser givetvis att man trots detta ska samarbeta med de andra partierna och vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte sitter i majoritet längre. Däremot så tror vi att den stabilitet som jämna nämnder medför ändå kan vara positivt för kommunens invånare. Det handlar trots allt om en period på fyra år. Detta ger självklart viss makt, men man ska vara medveten om att det i kommunstyrelsen är ojämnt antal ledamöter och i kommunfullmäktige har vi bara 29 av 61 mandat. Vi den nya koalitionen kommer att vara både ödmjuka och samarbetsvilliga och det hoppas vi att även fler partier kommer vara.

Katharina Wallenborg, gruppledare