Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Ny hemsida

Vi kommer att lansera en ny hemsida till årsskiftet och mycket av vår verksamhet flyttas över dit. Det kommer vara samma länk, www.drevvikenpartiet.se som tidigare

Mer information om detta kommer inom kort.

Gott Nytt År!

Drevvikenpartiet

Drevvikenpartiet satsar på ett Gott Nytt År!

Nystart, med nya kvastar som ska sopa låter kanske lite drastiskt, men lite grand känns det så. Ändå är det den uppgift vi tagit på oss sedan tidigare som vi ska fullfölja. Bättre med praktiska lösningar än politiska låsningar, är ett sådant rättesnöre, ett annat är att vi vill utveckla dialogen med våra medlemmar och i det kommunala uppdraget med kommunens alla invånare. En annan paroll som vi håller oss till är att det ska vara minst lika bra att bo i vår östra kommundel som i någon annan del, med samma framtidssatsning som i övriga kommunen. Vi ska fortsätta att arbeta för det vi lovade i valet, vi ska verka för att den utveckling som sker i den regionala stadskärnan i Haninge inte stannar vid kommungränsen i Länna utan fortsätter norrut.

Som en konsekvens av att flera av våra medlemmar lämnar de förtroendeuppdrag de åtog sig för ett år sedan, har våra valberedare, Kent Funke och Jan Borg, tillsammans med styrelsen lyckats finna andra medlemmar till dessa uppdrag. Flera av dessa hade redan tidigare ett uppdrag, vilket de behåller.

Leif Dyrvall blir vårt kommunalråd. Han tar i den rollen över ordförandeskapet i demokratiberedningen och övriga uppdrag som hör ihop med kommunalrådsuppdraget. Ingalill Söderberg blir ledamot i Kommunfullmäktige, samt ny ersättare i Kommunstyrelsen. Hon blir även ledamot i Fullmäktiges valberedning. Martin Övelius, som från årsskiftet är partiets nye politiska sekreterare, går in som ersättare i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt som ersättare i Fullmäktiges valberedning. Jonas Andersson blir vår röst i Natur- och byggnadsnämnden samt i Rådet för fysisk planering. Kerstin Lindh blir partiets representant i Rådet för funktionshinderfrågor. Tomas Ekroth blir ersättare i Valnämnden samt ledamot i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor. Han är även nybliven ersättare i Kommunfullmäktige. Mathias Övelius kommer att utses till vice ordförande i styrelsen för Huge fastigheter AB.