Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Starkt samband mellan alkohol och våld

Systembolaget bjöd i veckan in till ett seminarium om sambandet mellan alkohol och våld. Det är inget nytt man kommit på utan olika studier visar att i mellan 50 och 80 procent av alla våldsbrott spelar alkohol en betydande roll. För mord gäller att 75–80 procent av gärningsmännen är alkoholpåverkade och nästan lika många av offren.
Seminariet gav en lite bredare bild av orsakssammanhangen och visade även på några åtgärder för att minska antalet våldsbrott. Bland annat kan man konstatera att vad man dricker har betydelse och hur gammal man är. Vid mord är det framför allt sprit och vid misshandelsfallen öl som konsumerats.
En forskare berättade hur alkoholen förändrar våra sinnen. Den sänker hämningar, får oss att göra andra bedömningar och vi kan inte se konsekvenser av våra handlingar lika bra som i nyktert tillstånd. Förmågan att ta in information minskar och vi har svårare att tolka andra vilket leder till missförstånd och provokation.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om sambanden mellan alkohol och våld
Trots att de som konsumerar alkohol minst en gång i veckan har ökat så har berusningsdrickandet minskat vilket leder till minskat våld. Andelen ungdomar som intensivkonsumerar alkohol har också minskat kraftigt.
Serveringstillstånden har tredubblats sedan slutet på 1970-talet och fyrdubblats i Stockholm. Här har dock STAD-projektet med ansvarsfull alkoholservering gjort mycket för att minska de negativa effekterna.  För varje extra timme som krogarna har öppet på natten ökar våldsbrotten med 16 procent. De hoppas med sina goda resultat även kunna ta sig an problemen på idrottsarenor och kanske festivaler.
Polisen i Växjö har startat Kronobergsmodellen som går ut på att man jobbar offensivt mot langning och kräver föräldrarna på ansvar för sina minderåriga barn. De har fått stor uppmärksamhet, inte minst i sociala medier, för sina goda resultat och metoden sprids nu över landet.
Något som flera av föreläsarna tog upp är vikten av samverkan mellan olika myndigheter, näringslivet, kommunen och föräldrarna för att ingen under 18 år ska dricka alkohol.
Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Hur benämner vi olika bostadsområden?

Den frågan har jag tagit upp förr och då när det handlar om det tråkiga uttrycket ”utsatta områden”. Nu har jag läst ett nytt och det är ”utanförskapspräglade områden”. Det är inte nytt som sådant, men jag hade i alla fall inte lagt det på minnet ifall jag hade hört det tidigare. Här i Huddinge har vi hittills inte använt det och jag hoppas innerligt att vi invånare slipper att se det nämnas i samma mening som Huddinge kommun. För vem av oss vill bo i ett utanförskapspräglat område? Det räcker att en enda gång använda ett sådant omdöme i till exempel en tidningsintervju så är det sedan otroligt svårt att tvätta bort stämpeln.

Det är inte utan att man undrar hur stor kreativiteten egentligen kan vara när det gäller att hitta på benämningar för områden med problem. Finns det problem så ska dessa identifieras, för det är först då som man kan komma tillrätta med dem, men man behöver inte uppfinna ord som ger en mer nedsättande stämpel än nödvändigt och det av den enkla anledning att det inte är representativt för majoriteten av de boende och det gör att självkänslan för området sjunker hur bra man än trivs där. De flesta människor trivs faktiskt där de bor, även om utomstående kanske inte tror det och då vill man inte att området ska pratas ner.

Vi har bostadsområden i Huddinge där det finns problem av olika slag som är större jämfört med andra delar av kommunen, men det berättigar inte till att prata om utsatthet, utan det bästa vi kan göra är att lyfta fram allt positivt, för det överväger alltid och har man det utgångsläget så är det lättare att förändra det som behövs också. Alla i Huddinge ska tillåtas att känna stolthet för det område som de bor i och det känner man mer anledning till om andra också ser det positiva som finns där.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Mål och budget för 2014

Igår debatterades och antogs ärendet mål och budget för 2014 i kommunfullmäktige. Det blev en lång dag, speciellt då vi var tio partier som skulle debattera. På det stora hela så skulle jag vilja säga att vi är ganska överens och de fem oppositionspartierna köpte mer eller mindre våra förslag. Bland annat så föreslår vi alla tio samma skattesats, 19:95 precis som vi redan har och i övrigt är det egentligen bara smärre justeringar från de andra när det gäller ekonomin och det gäller i väldigt stor del även textdelarna. Däremot så finns det ju stora skillnader när det gäller infrastruktursatsningar som att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte vill bygga Södertörnsleden och att man vill dra ner på de så viktiga IT-satsningarna.

För oss i Drevvikenpartiet så är bland annat arbetet med Samkraft viktigt där vi jobbar förebyggande bland barn och unga som riskerar att hamna i problem och vi lägger även i år 3 miljoner här. Förebyggande socialt arbete är alltid lika angeläget. Majoriteten föreslår även (vilket de andra ställer sig bakom) att barnahuset i Flemingberg ska permanentas. Tillsammans med några andra var jag nyligen på studiebesök på barnahuset, en fantastisk verksamhet som är mer än viktig.

Det är också angeläget att jobba vidare med maten i våra verksamheter och jag är väldigt glad för att förskolenämnden har bestämt sig för att trycka på vikten av utbildad personal i förskoleköken och även välkomnandet av barnen in i köken igen. Vi vill ge dem ett matintresse redan från början och jag tror att det är något som kommer att gynna deras hälsa resten av livet. Att ha bra vanor från start är en bra försäkring för god folkhälsa.

Inom arbete med folkhälsa finns alltid mer att göra, även i en kommun som Huddinge som jobbar bra med frågorna och jag vill lyfta fram vikten av att fokusera mer på de äldres hälsa. De gamla blir fler då vi bland annat lever längre. De flesta är relativt pigga men oavsett hur man mår så ska vi som kommun ge så bra förutsättningar som möjligt för ett aktivt och harmoniskt åldrande.

För hälsans skull kommer kommunen framöver att jobba mer för att förebygga spelmissbruk, men även för att hjälpa dem som tyvärr redan har fastnat i det här. Med dagens teknik så är detta något som vi måste möta och det är inte en dag för sent att vi gör en större insats här.

Det här var några axplock och vill du titta på debatten så gå in på: http://huddinge.se/live

Katharina Wallenborg, gruppledare

Regeringens ANDT-strategi, så fungerar den i kommunerna

Regeringen presenterade 2011 en ny strategi på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Som ledamot i socialnämnden är jag mycket intresserad av hur målen uppfylls i Huddinge kommun.

Strategin består av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet och till dem knöts ett antal prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. Kommunerna gavs uppdrag att genomföra förebyggande åtgärder och tillsynsarbete i enlighet med målen. För att följa upp arbetet i kommunerna i länet genomför länsstyrelsen en årlig enkätundersökning. Socialnämnden fick ta del av resultaten av årets enkät i december.

För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs det att det finns någon som har ansvar för samordning av arbetet. I 24 av 26 kommuner i Stockholms län finns sådana samordnare som i genomsnitt har 77 procent av heltidstjänst. Det kan dock se väldigt olika ut. I två jämförbara kommuner har Haninge två heltidsanställda samordnare medan Botkyrka bara har en halvtid. Huddinge har en heltidstjänst. De vanligaste förebyggande insatserna som kommunerna gör är åtgärder mot langning av alkohol till ungdomar, drogfria aktiviteter, gruppverksamhet för barn till missbrukare, åldergränskontroller, drogvaneundersökningar och föräldraprogram.

 

Drygt hälften av kommunerna tar hjälp av frivilligorganisationer i det drogförebyggande arbetet medan bara tio procent tar hjälp från näringslivet, främst nöjesarrangörer och gym/träningsanläggningar. Här skulle man kunna göra mycket mer. En av framgångarna i Öckerö kommun, som lyckats halvera ungdomsdrickandet och skjuta upp debutåldern för alkohol, är just att hela samhället är engagerat i att utrota ungdomsfylleriet i kommunen.

 

Alltså, receptet för framgångsrikt förebyggande arbete är att man har en kartläggning av problemen så man vet var och mot vad man ska sätta in åtgärder, att erbjuda insatser av god kvalitet och se till att det finns en bra utvärdering och uppföljning. Men utan en tydlig politisk inriktning och en fungerande samordning av alla insatser är det svårt att lyckas.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden