Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Jämställdhet och folkhälsa

I dag har jag varit på konferens på SKL där landets kommuner, landsting och regioner som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet träffades. Jämställdhet är en alltid lika aktuell fråga och det är ett arbete som inte påbörjas och avslutas och sedan är färdigt. Det är något som alltid är pågående. Eftersom Huddinge nu står i begrepp att besluta om en ny demokratiberedning där demokrati, jämlikhet och folkhälsa ska samsas så var det extra roligt att höra att jämställdhet och folkhälsa inte ska separeras, utan sammanföras, vilket är precis det som vi gör nu.

Från vissa andra partier i kommunen har det kommit kritiska röster, men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Men man ska ha respekt för ifrågasättanden, för det här är inte självklart om man inte är insatt i frågorna. Man kan dessutom jobba på många olika sätt. De flesta kommuner jobbar heller inte på det här viset, men det visar faktiskt bara på att vi återigen ligger steget före många andra. Att vi under flera år har deltagit i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering har verkligen varit en skjuts framåt för Huddinge och vi har en mycket bra grund att stå på.

Nu tar vi alltså nästa steg och som Huddingebo ska man kunna veta att bemötandet från kommunen sker utifrån den person som man är och inte utifrån om man är man eller kvinna.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet

Förebygg självmord och psykisk ohälsa

Det här är en fråga som man önskar att det inte skulle behöva talas om, men den finns och det är av högsta vikt att vi tar den på allvar och verkligen låter den få det utrymme som behövs. Det är en tragedi varje gång detta inträffar, men det berör mer ju yngre personen är och tragiskt nog så finns det till och med barn som begår självmord. Vidare så ser man ett samband bland skolelever och var de växer upp. Självklart så är vissa miljöer och bostadsområden sämre än andra i den här aspekten, men det finns även ett samband mellan ökad risk och boende i storstäder och mindre orter. De som bor i storstäder löper alltså en större risk att begå självmord. Vidare så är flickor mer utsatta.

Talar man om psykisk ohälsa så är flickor och unga kvinnor också värre drabbade än pojkar och unga män. Exempelvis så känner flickorna en större press när det gäller skolan. De får visserligen också högre betyg, men till vilket pris? Vidare kan man fråga sig varför de känner en större press än killarna i sin klass då förväntningarna borde vara desamma på båda könen.

Här finns mycket att jobba med och Drevvikenpartiet vill vara med och göra både den fysiska och psykiska hälsan bättre för våra invånare.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Jämna nämnder

Ni som följer den politiska debatten i Huddinge har säkert noterat att det har blivit heta diskussioner kring att kommunfullmäktige har beslutat om jämna nämnder. Drevvikenpartiet har stor respekt för den kritik som har framförts och det blir givetvis lätt reaktioner när någon nyordning kommer till. Men det är inte samma sak som att det behöver vara något dåligt. I 85 av landets 290 kommuner kommer det nu att bli styre i minoritet. Här i Huddinge har koalitionen bestående av sex av tio kf-partier ansett att jämna nämnder med utslagsröst för ordförande är det bästa alternativet de kommande fyra år då det även här blir ett minoritetsstyre.

Drevvikenpartiet som är ett av koalitionspartierna anser givetvis att man trots detta ska samarbeta med de andra partierna och vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte sitter i majoritet längre. Däremot så tror vi att den stabilitet som jämna nämnder medför ändå kan vara positivt för kommunens invånare. Det handlar trots allt om en period på fyra år. Detta ger självklart viss makt, men man ska vara medveten om att det i kommunstyrelsen är ojämnt antal ledamöter och i kommunfullmäktige har vi bara 29 av 61 mandat. Vi den nya koalitionen kommer att vara både ödmjuka och samarbetsvilliga och det hoppas vi att även fler partier kommer vara.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Jämställdhet i kommunfullmäktigeförsamlingarna

Jodå, det går framåt för jämställdheten i primärkommunernas fullmäktigen, men det går väl inte med rasande fart kanske. Från förra till den alldeles nya mandatperioden så har antalet kvinnor ökat med endast 0,7 procentenheter och numera finns det alltså 43,7 procent kvinnor i våra 290 fullmäktigeförsamlingar. Men visst kunde det vara sämre och när kvinnorna fick rösträtt år 1921 så var faktiskt motståndet väldigt stort mot att de dessutom skulle få ta på sig uppdrag. Nu ses det som självklart och jag utgår ifrån att alla partier jobbar för att hälften av uppdragen ska gå till kvinnorna. Däremot så är det nog svårt att få exakt 50-50, men visst kan vi väl bättre än 43,7? Det är bara att invänta nästa val och se om partierna lyckas bättre då.

Men hur ser det ut för Drevvikenpartiet? Vi tappade ju vårt tredje mandat trots fler röster, så vi har numera bara två platser i kf och de innehas av en kvinna och en man, samma när det gäller våra två ersättare, så jämnare kan det inte bli. I december så är det dags att välja nästa periods nämndrepresentanter och vi lovar att göra vårt bästa även där.

Katharina Wallenborg, gruppledare och kf-ledamot